Illustrasjon: BLÅR
Illustrasjon: BLÅR

01

Verket og Konventionsaksen sett fra sjøsiden. Illustrasjon: A-lab
Verket og Konventionsaksen sett fra sjøsiden. Illustrasjon: A-lab

02

Verket før nedleggelse av fabrikken. Foto: Moss Kommune
Verket før nedleggelse av fabrikken. Foto: Moss Kommune

03

Illustrasjonsplan. Planen åpner for en utvikling av området som kan gjenomføres over flere tiår.
Illustrasjonsplan. Planen åpner for en utvikling av området som kan gjenomføres over flere tiår.

04

Reguleringsplan
Reguleringsplan

05

Viktige forbindelser og byrom i planforslaget. Illustrasjon: A-lab
Viktige forbindelser og byrom i planforslaget. Illustrasjon: A-lab

06

Nye forbindelser vil knytte dagens sentrum til Verket og sjøen. Fra den nye gangforbindelsen fra Møllebyen til Verket. Illustrasjon: A-lab
Nye forbindelser vil knytte dagens sentrum til Verket og sjøen. Fra den nye gangforbindelsen fra Møllebyen til Verket. Illustrasjon: A-lab

07

Forslag til Kulturplassen sett mot sjøen. Illustrasjon: A-lab
Forslag til Kulturplassen sett mot sjøen. Illustrasjon: A-lab

08

Verket Moss

Lokasjon

Moss

Tidsrom

2012 - pågår

Om prosjektet

Med sin vestvendte beliggenhet nær fjorden og kommende Intercity forbindelse til Oslo ligger alt til rette for økt vekst i Moss og Mosse-regionen. Derfor satser Moss på å videreutvikle dagens sentrum gjennom tett samarbeid med private eiendomsinvestorer og utviklere.

Hoegh Eiendom eier de tidligere Peterson fabrikker nord for Mosse-elva og ser transformasjon av det tidligere fabrikkområdet som en viktig bidragsyter til utviklingen av Moss. Det 250 mål store området kan utvikles til 250 – 300.000 m2 varierte formål med en høy andel boliger.


Asplan Viak ble engasjert av Hoegh Eiendom høsten 2012 og vi jobber fortsatt med å bistå med utviklingen av området. Våre viktigste oppgaver:

  1. Utvikle et konsept for transformasjon og utvikling av en bærekraftig ny bydel.
  2. Gjennomføre de formelle planprosessene.
  3. Bistå med faglige råd og utredninger.


Det ble valgt å utvikle en områdeplan som plangrep for å avklare de overordnede føringene for utviklingen. Gjennomføringen av planarbeidene ble forankret i en samarbeidsavtale mellom kommunen og Hoegh som fordelte roller, arbeid og ansvar mellom partene. Arbeidet med områdeplanen foregikk parallelt med utviklingen av en kommunedelplan for Moss sentrum som gjennom dette kunne sette utviklingen av Verket inn i en større sammenheng. I arbeidsperioden var det tett dialog og erfaringsoverføring mellom planprosessene. På denne måten ble de overordnede premissene satt i fellesskap og med stor grad av forutsigbarhet som resultat.

Tidsbruken ved tunge planprosesser er ofte en ulempe når utbygger står med spaden i handa og vil sette i gang. I dette tilfellet valgte vi å fase inn parallelle oppdrag for det delområdet som skulle utgjøre første byggetrinn. Slik fikk vi belyst ulike utbyggingsgrep og gitt utbygger et godt beslutningsgrunnlag for valg av løsning. Løsningen faset vi inn i det øvrige planarbeidet slik at dette delområdet fikk en høyere grad av detaljering og vi unngikk krav om detaljregulering og Hoegh kan gå rett til byggesøknad.


Enigheten om valg av plangrep skapte grunnlag for å gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtale. Det ble inngått en overordnet avtale om fordeling av kostnader knyttet til utbygging av teknisk infrastruktur og offentlige rom. Det jobbes nå med utbyggingsavtaler for etterfølgende detaljregulering av delområder.

Utbygging og ferdigstilling av de første områdene er full gang og deler av området er åpnet for publikum. I oktober 2018 lagde NRK TV et innslag fra Verket som du kan se ved å følge linken som ligger under “Lenker”.


Arbeidet har vært et skoleeksempel på et godt samarbeid mellom tomteeier/utbygger og kommunen og viser hvordan man kan utnytte mulighetene til å jobbe «kreativt» på tvers av ulike plannivåer. I forhold til normale «lagdelte» planprosesser gir dette større forutsigbarhet, mindre ressursbruk og færre omkamper.