MIR/MAD/ASPLAN VIAK
MIR/MAD/ASPLAN VIAK

01

Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK
Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

02

Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK
Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

03

Illustrasjon: MAD/ASPLAN VIAK
Illustrasjon: MAD/ASPLAN VIAK

04

Illustrasjon: MAD/ASPLAN VIAK
Illustrasjon: MAD/ASPLAN VIAK

05

Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK
Illustrasjon: MIR/MAD/ASPLAN VIAK

06

Visjon DOKKEN

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2015

Om prosjektet

3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i Bergen sentrum. EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz har utarbeidet en mulighetsstudie med visjonære, realiserbare visjoner for området.

«Visjon Dokken» er en mulighetsstudie som er initiert av eiendomsutviklerne EGD Property og OBOS, i samarbeid med MAD arkitekter, Asplan Viak og ProBiz. Initiativet til «Visjon Dokken» er tatt med bakgrunn i utfordringen «10 på 10» som byens politiske liv har gitt seg selv og Bergens utbyggere og planleggere. Bergen sentrums rolle har gjennom årtier blitt svekket, både som bosted og handelssentrum. Flere boliger og mer næringsliv i sentrum er derfor en nødvendighet for å gjenreise bysentrum som det sentrale midtpunkt i hele regionens liv. Et liv som både skal bygges på urban bokvalitet, et internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø, miljøvennlige næringsbygg samt attraktive kultur- og handelstilbud. Alt innenfor en bærekraftig bydel.

Mange små og store områder innenfor sentrum må transformeres for å nå en slik målsetting. «Visjon Dokken» har skissert mulighetene for en slik utvikling av Dokken basert på at godshavnen kan og bør flyttes ut av byen. Tilbake ligger en byhavn med ferger, hurtigrute og cruisebåter. Dette åpner for at byen igjen kan komme frem til sjøfronten og samtidig frigjøres store områder til ny by.

 

FORMÅL

Å vise mulighetene som ligger på Dokken dersom området blir utviklet til et byområde.

 

TALL

I mulighetsstudien er det lagt til rette for:

 • Totalt utviklingspotensiale på 490.000 m2 BRA kombinert bolig og næring
 • 3.500 boliger
 • 5.000 fastboende
 • 8.000 arbeidsplasser
 • 500 grunnskoleplasser
 • 200 barnehageplasser
 • 15,7 mål med offentlig park
 • 14,6 mål med offentlige plasser
 • 13 mål halvoffentlige gårdsrom med gode sol- og lysforhold
 • Over 1,5 km. sjølinje blir gjort tilgjengelig for byens befolkning

Det er 30-35 års perspektiv på utbyggingen, forutsatt at man begynner i dag! For å realisere prosjektet må området utvikles etter modell fra Bjørvika med tanke på at Staten, kommunen og utbyggere må gå sammen om utbyggingsavtaler (infrastruktur), overdragelse av arealer fra grunneier og koordinering av partenes arbeid med fremføring av teknisk infrastruktur.

 

VIKTIGE MOMENT

 • Ny cruisekai for de største cruiseskipene (320 m og oppover) med ny overbygget terminal - et stort løft for reiselivsnæringen!
 • Gang- og sykkelbro til Laksevåg - vil bidra til at man kan sykle fra det nye byutviklingsområdet på Bergen Group sitt gamle verft til sentrum på 10 min - omtrent uten stigning!
 • Store parkområder som bidrar til å løfte både Dokken og hele Sydnes og Nøstet.
 • Klimapositiv bydel - bydelen produserer sin egen, fornybare energi og vil levere energi til det øvrige strømnettet i Bergen.
 • Tilrettelagt for fremtidig bybanering med stoppested sentralt plassert i Jekteviken.
 • Øker befolkningstettheten i sentrum - i tråd med UNHABITAT sine anbefalinger. Nåsituasjon: 7 personer pr dekar i sentrum, alt for lavt iht UNHABITAT.
 • Legger opp til å håndtere befolkningsvekst i sentrum. Viktig for å unngå å øke transportbehov inn og ut av Bergen.
 • Bidrar til å realisere gåbyen Bergen i tråd med kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt oktober 2015).
 • Mulighet for å etablere marin forskningsklynge på området, med Havforskningsinstituttet, NIFES, UiB osv osv. Klyngen kan være en motor i byutviklingen.

 

Flere illustrasjoner >>