01

Råholt Mulighetsstudie

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Råholt, Eidsvoll kommune, Norge

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Eidsvoll kommune for å lede en medvirkningsprosess bestående av et grunneiermøte og en workshop i september 2015.

 

Hensikten med prosessen har vært å etablere en dialog med grunneiere og andre ressurspersoner i en tidlig fase for å diskutere fremtidig utvikling i Råholt. Grunneiere har vært invitert og involvert i prosessen. I tillegg har Eidvoll kommune ønsket å invitere noen aktører som besitter viktig lokalkunnskap, blant disse er velforening, lensmannskontor og ungdomsskole.

 

Bakgrunnen for arbeidet er et politisk ønske om utvikling av området Råholt sentrum og Eidsvoll Verk stasjon. Det er behov for plangrep i området for å skape et levende sentrum basert på sykkel- og gangtrafikk og sentrumsfunksjoner.

 

Arbeidet har ikke vært en del av en formell planprosess, men en avgrenset prosess som danner et grunnlag for kommende planarbeid. I dette arbeidet har vi har brukt foreliggende materiale som grunnlag for workshopen.

 

Se mulighetsstudien >>her.