01

Ugla skole og idrettshall - Detaljregulering

Lokasjon

Ugla, Trondheim kommune, Norge

Tidsrom

2013 - 2015

Om prosjektet

For Ugla skole i Trondheim er det laget ny reguleringsplan som legger til rette for en utvidelse av skolen, ny idrettshall og barnehage, samt etablering av tre boliger.

Planområdet skal også i framtiden være skoletomt for Ugla skole med tilhørende fasiliteter og uteområder. I dag er imidlertid mye areal på skoletomten dårlig utnyttet. Som et ledd i en framtidig fortettingsstrategi, ønsker Trondheim kommune en bedre utnyttelse av arealene. I henhold til kommunens ønsker er det derfor lagt til rettefor innpassing av en idrettshall, barnehage og boliger på området. Dette vil medføre en økning av utnyttelsesgraden, og det er nødvendig å tenke sambruk av arealene for de ulike funksjonene. I tillegg legges det til rette for en forbedret forbindelse mellom Gamle Oslovei og skoleområdet. Skolen skal beholdes som ungdomsskole, 8. – 10. klassetrinn, men får utvidet kapasitet fra 540 til 600 elever.

 

En ny idrettshall i nærmiljøet vil være et stort løft for lokalidretten i området. Idrettshallen har fått en optimal plassering i en nordøstvendt skråning i umiddelbar tilknytning til Ugla skole. Det legges opp til at idrettshallen bygges inn i terrenget, betydelig lavere enn skolens uteområde. Idrettshallens tak kan benyttes som supplement til skolens uteareal, for eksempel til "parkour", samt for universell tilgjengelighet mellom skolegård og idrettshall. Biladkomst til idrettshallen etableres gjennom ny avkjørsel fra Kyvannsvegen. 

 

Planen legger opp til at skolebyggenes avgrensning i stor grad beholdes, med unntak av mulig utvidelse av østfløya mot nord. Det gis også rom til at skolens midtre del og vestfløy skal kunne påbygges en etasje i høyden. Det reguleres inn en barnehage i den sør-vestlige delen av planområdet, med uteområde mot skolens uteareal. Barnehagen vil ha parkering og adkomst fra Uglavegen, samt HC-parkering og adkomst fra Per Sivles veg. 

 

Det foreslås i tillegg at eksisterende adkomstveg til skolen fra Per Sivles veg flyttes noe lenger nord, slik at det frigjøres areal til tre boliger. 

 

Både skolen, idrettshallen, boligene og barnehagen er planlagt i et eksisterende boligområde, og det er lagt stor vekt på å få til adkomstløsninger som ikke medfører økt trafikk i boliggatene, samt å sikre trygge forbindelser for myke trafikanter inn til området.