01

02

03

04

05

06

07

08

Bodø - alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass

Prosjektkategori

Byutvikling

Lokasjon

Bodø

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Bakgrunn

Regjeringen har bedt Avinor utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse for ny flyplassløsning i Bodø.

Forsvaret skal avvikle sine aktiviteter ved Bodø flystasjon. Dagens rullebane ble oppgradert i 2014, men innen 10 år må det bygges en helt ny rullebane. For at lufthavnen skal opprettholde kontinuerlig drift i byggetiden, må den nye rullebanen parallellforskyves 80 m mot syd.

Samtidig er behovet i Bodø fram mot 2065 at byen skal huse 40.000 nye innbyggere i 18.000 nye boliger. Den eldre delen av befolkningen vil øke fra 9% til 15%. Dette stiller byen overfor nye utfordringer – ikke bare med økt omsorgstilbud, men med tilrettelegging av gode bomiljø for ulike grupper. Stilt overfor disse utfordringene og overordnede mål om redusert klimagassutslipp, blir det nødvendig å tenke nytt i byutviklingen.

Bodø kommune har foreslått å flytte flyplassen helt ut til sjøkanten (900 meter mot syd) og utnytte dagens flyplassarealer til byutvikling. Rullebanen vris mer øst-vest, slik at problemer med fjernterreng og støy ved inn- og utflyging reduseres (skjer over vann).

Kompakt byutvikling

Bodø kommune engasjerte Asplan Viak sammen med Nordic — Office of Architecture til å utarbeide alternativer for byutvikling frem til år 2065 for de to flyplassalternativene og beregne kostnader for å bygge ut områdene. 

I utredningen er konklusjonen krystallklar: Bygging av ny flyplass helt ut i sjøkanten i syd åpner en enestående mulighet for å konsentrere Bodøs videre byutvikling på Bodø-halvøya.

En kompakt byutvikling på det tidligere flyplassområdet kan bli en naturlig forlengelse av det sentrale Bodø sydover mot Saltfjorden. På begge sider av en akse fra Bodø sentrum og til nytt tyngdepunkt i syd, bygges bymessige nabolag. Sentralt på denne aksen utvikles et næringsområde for kunnskapsbasert virksomhet, forskning og undervisning. Boligområdene rammes inn av brede, grønne drag. I øst videreutvikles grøntdraget fra Bodøsjøen over Rønvikjordene og opp til Marka. I vest bygges det opp et bredt grøntdrag fra Saltfjorden i syd over Hernesryggen til Hammervika i nord. De grønne syv dragene blir viktige, både som rekreasjonsområder, som grønne lunger rundt den tette byen, og som klimaskjermer som demper vinden gjennom området. Det er innenfor dette området at den smarte byen utvikles.

 

 

Samarbeidspartnere

Rapporten har blitt utarbeidet i samarbeid med:

Nordic – Office of Architecture

Netter Analyse

Probiz AS

Lenker

Bodø kommune

Avisa Nordland

Rana blad

High North News

NRK