01

Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus

Prosjektkategori

Samfunnsanalyse

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i 2012 at ønsket retning for Sykehuset Innlandet er å etablere ett akuttsykehus nær fylkesgrensen. På bakgrunn av dette vedtaket har Asplan Viak utarbeidet en samfunnsanalyse.

I analysen utredes to alternativ, et nullalternativ (videreføring av dagens struktur) og et sentraliseringsalternativ som innebærer en sentralisering av somatiske sykehus og institusjoner for voksenpsykiatri og rus, og rehabilitering og habilitering nær Mjøsbrua.

Analysen er gjennomført på et svært tidlig i en utredningsfase, og analysen er derfor gjennomført på et grovt og overordnet nivå. Analysen er flerfaglig og belyser blant annet befolkningsutvikling på regionalt nivå, rekrutteringsmuligheter for Sykehuset Innlandet HF, samlet transportarbeid og reisemiddelvalg, behov for investeringer i fysisk infrastruktur, beredskap og samfunnssikkerhet, folkehelse, og energiforbruk av bygningsmassen.

Blant annet viser resultatene presentert i rapporten at en sentralisering vil føre til lengre reisevei for mange pasienter og ansatte, som samlet vil føre til økt transportarbeid og økte klimagassutslipp. Samtidig forventes det ikke betydelige endringer i befolkningsutviklingen i regionen, definert som kommunene Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker eller Hamar, da størstedelen av de ansatte allerede er bosatt innenfor regionen