Samfunnsøkonomiske konsekvenser av utbygging og drift av Mariafeltet

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag for Wintershall Norge AS gjennomført en analyse av samfunnsmessige konsekvenser ved utbygging og drift av Mariafeltet. Leveransen skal inngå i plan for utbygging og drift av petroleumsfelt.

I konsekvensutredningen er følgende tema er beregnet:

  • Netto samfunnsøkonomisk lønnsomhet
  • Forholdet mellom forventede totale investeringer på norsk sokkel og investeringer på Mariafeltet
  • Sysselsettingseffekt av utbygging og drift, det vil si etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft som følge av utbygging og drift av Mariafeltet
  • Fordeling av sysselsettingseffekt på ulike næringer

En sentral forutsetning for resultatene på sysselsettingseffekt er norske leverandørandeler. Anslag på kostnader knyttet til utbygging og drift og norske leverandørandeler er delvis basert på informasjon fra operatørselskapet og delvis basert på studier av virksomheten i Norskehavet og etterprøvingsstudier av relevante prosjekter i Nordsjøen.

Mariafeltet er lokalisert i den sørlige delen av Norskehavet og de samfunnsmessige konsekvenser er beregnet på nasjonalt nivå. Dette skyldes at det er usikkert hvor eventuelle sysselsettingseffekter vil skje som følge av utbygging og drift.