01

Ringvirkningsanalyse knyttet til mulig innføring av Hardangerfjordforskriften

Prosjektkategori

Konsekvensvurdering

Tidsrom

2011 - 2012

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens landsforening/Vestnorsk Havbrukslag vurdert de økonomiske konsekvensene for havbruksnæringen av å innføre Hardangerfjordforskriften. Analysen er basert på forslag til forskrift slik den fremstår i høringsutsendelse fra Fiskeridepartementet i februar 2011. Utredningen er bygget opp som en ringvirkningsanalyse, og har sett bredt på konsekvenser for havbruksnæringen, for oppdrettere, underleverandører og for lokalsamfunnet.

Hordaland fylke er ved siden av Nordland det fylket i landet som har flest lokaliteter og størst produksjon av laks og regnbueørret. Store deler av produksjonen i Hordaland er lokalisert til Hardanger og Sunnhordland, et område med lange tradisjoner innenfor havbruksnæringen.

Som et ledd i det generelle arbeidet med å utvikle en miljømessig bærekraftig havbruksnæring har det vært stort oppmerksomhet på den biologiske situasjonen i Hardangerfjorden. Dette har vært utgangspunktet for iverksettelse av flere tiltak de senere årene fra fiskerimyndighetenes side. I 2008 ble det innført en frysforskrift der hensikten har vært å unngå økning av oppdrettskapasitet i området.

I 2010 innførte Mattilsynet en forskrift for samordnet brakklegging av oppdrettsanlegg innenfor definerte soner. Hensikten med denne forskriften er å sikre mer effektiv bekjempelse av lakselus. I tillegg til disse to forskriftene har Fiskeridepartemenetet i 2011 foreslått å innføre en ny forskrift med sikte på en ytterligere begrensning av produksjonskapasiteten i Hardangerfjorden. I dette forslaget varsles det innføring av et produksjonstak for Hardangerfjorden, som innebærer at summen av løyve på selskapsnivå fra 1.oktober 2013 ikke skal overstige 50 000 tonn MTB.

En innføring av Hardangerfjordforskriften (HFjF) vil få store økonomiske og sysselsettingsmessige konsekvenser for havbruksnæringen i Hardanger og Sunnhordland, uten at næringen finner dette tilstrekkelig utredet. Vestnorsk Havbrukslag har derfor engasjert Asplan Viak til å vurdere disse konsekvensene, både i forhold til næringen lokalt i Hardanger og Sunnhordland, men også for øvrige deler av havbruksnæringen på Vestlandet.

Resultatet av analysene er presentert på et møte med politisk ledelse i Fiskeridepartementet. Seinere har departementet trukket forslaget om å innføre forskriften.