Illustrasjon: HUS arkitekter
Illustrasjon: HUS arkitekter

01

Integrert Design (ID)

Om prosjektet

Tradisjonelt har tiltakshaver og arkitekt lagt premissene for hvordan nybygg skal plasseres og orienteres på tomta og utformes med henhold til form og fasader. Energi- og miljøhensyn, gjerne høye ambisjoner, krever imidlertid nye måter å planlegge på. I tillegg til romprogram, oppfyllelse av reguleringsbestemmelser osv., trenger prosjektene konkrete og etterprøvbare målsettinger, først og fremst for energibruk, men også en del andre forhold som påvirker miljøet, for eksempel materialvalg.

Når målene er satt, vil både tiltakshaver, arkitekt og tekniske rådgivere måtte arbeide på lag for å oppnå dem. Gjennom samarbeid kan man for eksempel utvikle løsninger for å utnytte dagslys og naturlig ventilasjon (i deler av året) samt kontrollere solinnstråling slik at kjølebehov reduseres. Våre erfaringer viser at bygg som er prosjektert ved hjelp av en såkalt integrert energidesignprosess, har 40-70 % lavere energiforbruk og et bedre innemiljø enn tradisjonelt prosjekterte bygg.

Asplan Viak/ KanEnergi har ledet og deltatt i flere utviklingsprosjekter om Integrert Energi Design (IED);

  • Et nordisk prosjekt støttet av Nordic Innovation Centre, 2006-2009,
  • Et europeisk prosjekt støttet av EU og Enova; INTEND, 2007-2010

Videre har Asplan Viak deltatt i et europeisk IEE-støttet prosjekt;

  • Matrid (Market transformation towards nearly zero energy buildings through widespread use of integrated energy design), 2012-2014

EUs krav om nesten nullutslippsbygg (NZEB) i 2020, innebærer at et bredere spekter av miljømessige utfordringer nå inkluderes i tillegg til energireduksjon. Flere miljøkrav, bl.a. til materialbruk og innemiljø, har ettertrykkelig blitt satt på dagsordenen de siste årene. Kompleksiteten i utfordringene gir høyere krav til helhetlige miljøprestasjoner, og underbygger i enda større grad integrert design og en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringsprosesser. På grunn av disse endrede forutsetningene, benyttes nå det mer generelle utrykket Integrert Design (ID).

I Matrid er det utarbeidet en prosessveileder, med egne sammendrag for byggherrer og leietagere samt en oversikt overkonsekvenser for rådgivingstjenester og honorarmodeller. Vi håper den samlede verktøykassen fra de tre prosjektene ovenfor kan bidra til å inspirere og lette gjennomføringen av integrert prosjektering av bygg med høye miljømålsetninger eller med andre kvaliteter som settes på agendaen.

Prosjekteksempler

  • Agder Energi – nytt hovedkontor i Kristiansand, 2010
  • Entra - Powerhouse Kjørbo, 2014
  • Larvik kommune - Torstved skole og barnehage, ferdigstilles etter planen 2016
  • Entra – Skattedirektoratet Helsfyr 2013
  • Møre og Romsdal FK - Romsdal videregående skole, ferdigstilles etter planen 2017
  • Statsbygg - Nytt adm.bygg HiH Evenstad, ferdigstilles etter planen 2016