01

Solbakken skole

Tidsrom

Ferdig 2014

Om prosjektet

Hovedhensikten med saneringsplanen er å legge en samordnet plan for utbedring av avløpsnettet i sonen.

Singsaker avløpssone er på 234 ha, der bare 10 % er separert, og belastningen fra området tilsvarer i overkant av 19 000 pe.

Avløpet samles i ett avskjærende ledningssystem langs Nidelva med 7 pumpestasjoner som pumper videre via PA18 Nidarø til Høvringen-tunnelen. Det er til sammen 20 overløp i sonen, og disse tilfører til sammen ett beregnet utslipp på 180 kg fosfor/år til Nidelva.

Avløpsledningene i sonen er i hovedsak utbygd mellom 1900-1940, der en del av disse eldste betong- og leirledningene er av svært dårlig forfatning viser skade-klassifiseringen. I følge modellberegninger har en god del strekninger kapasitetsproblemer ved dimensjonerende regnskyll (20 årsregn + 20 %). Kristoffer Solum Nedal

Hovedtiltakene i sonen går på samordning og nedlegging av pumpestasjoner og overløp, samt separering der flere faktorer som kapasitetsproblemer, dårlig tilstand og andre infrastrukturtilltak skal gjennomføres.

Alle tiltakene er så rangert etter en innbyrdes vekting i forhold til fosforreduksjon, reduksjon i kapasitetsproblemer og reduksjon i ledninger med dårlig kvalitet.