Illustrasjon: Glenn Murcutt / Klimaskissen viser de bestemmende klimatiske parametere for arkitekturen
Illustrasjon: Glenn Murcutt / Klimaskissen viser de bestemmende klimatiske parametere for arkitekturen

01

02

FoU: MaTrID

Prosjektkategori

Forskning og utvikling

Tidsrom

2012 - 2015

Om prosjektet

Dess lenger man kan bearbeide arkitektonisk form, fasader og materialvalg i retning av å utnytte gratis solenergi, dagslys og naturlige drivkrefter for ventilasjon, dess mindre tilført energi blir nødvendig i driftingen av bygget

 

Bakgrunn/problemstilling
Integrert design er en prosjekteringsmetodikk som ivaretar og optimaliserer bygningen som et helhetlig system gjennom hele levetiden; det inkluderer orientering, form, fasader, materialvalg, teknisk utstyr og omgivelser. For å oppnå EUs krav om nesten nullenergibygg (NZEB) i 2020, er det en forutsetning at ulike faggupper samarbeider helt fra prosjektstart for å oppnå optimale energiløsninger. Derfor anbefales integrerte, tverrfaglige designteam av arkitekter og rådgivende ingeniører (bygg, VVS, elektro osv.), som definerer klare mål for prosjektet sammen med byggherren og innfører systematisk måloppfølging.

Flere miljøkrav, blant annet til materialbruk og innemiljø, er ettertrykkelig satt på dagsorden de siste årene. Dette betyr at et bredere spekter av miljømessige utfordringer inkluderes, i tillegg til energireduksjon. Kompleksiteten i utfordringene underbygger i enda større grad integrert design og en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringsprosesser. Til tross for felles målsettinger, er det stor variasjon i kunnskap og praksis mellom de europeiske landene.

 

Målsetting
Matrid er et europeisk promotering/formidlingsprosjekt for Integrert Design. Målet er å spre kunnskap om tverrfaglig samarbeid og integrerte miljøløsninger og implementere dette i prosjekteringsprosesser for nye bygg med høye energi- og miljøambisjoner.

 

Metoder/resultat
I Matrid er det utarbeidet en prosessveileder, med egne sammendrag for byggherrer og leietagere samt en oversikt over konsekvenser for rådgivingstjenester og honorarmodeller.

Det er avholdt work-shops og seminarer, integrert designmetodikk er gjennomført i disse fem norske pilotprosjektene

 • Agder Energi – nytt hovedkontor i Kristiansand, 2010
 • Entra - Powerhouse Kjørbo, 2014
 • Larvik kommune - Torstved skole og barnehage, ferdigstilles etter planen 2016
 • Entra – Skattedirektoratet Helsfyr 2013
 • Møre og Romsdal FK - Romsdal videregående skole, ferdigstilles etter planen 2017

Prosjektansvarlig

e7 Energie Markt Analyse GmbH, Østerrike


Europeiske partnere

 • Asplan Viak, Norge
 • KanEnergi Sweden AB, Sverige
 • Building Research Establishment (BRE), UK
 • Ecodoma, Latvia
 • NAPE, Polen
 • CEEETA-ECO Energy Consutants, Portugal
 • University of Athens, Hellas
 • Politecnico of Milan, Italia
 • Building and Civil Engineering Institute ZRMK, Slovenia
 • Slovak Innovation and Energy Agency, Slovakia


Norske samarbeidspartnere

 • Grønn byggallianse (NGBC)
 • FutureBuilt, NAL | Ecobox
 • Utviklere av nesten-null energibygg


Faglige bidrag fra Asplan Viak

Per F. Jørgensen, work-shops med byggherrer og prosjekterende, prosjekteringsfase med tverrfaglig team i pilotprosjekt, kvalitetssikring rapporter.


Arne Førland-Larsen, seminarinnlegg, workshops med byggherrer og prosjekterende, prosjekteringsfase med tverrfaglig team i pilotprosjekt.


Anne Sigrid Nordby, rapportskriving og kvalitetssikring.


Budsjett/finansieringskilde/intern FoU-støtte

 • Totalt budsjett ca. kr. 10 millioner.
 • Andel norsk budsjett ca. kr 1,5 millioner.
 • Egeninnsats ca. 25% av norsk budsjett.


Tidsplan oppstart/avslutning

 • Oppstart juni 2012
 • Avslutning 2015

Relaterte nyheter