01

02

03

04

FoU: Overvann som ressurs

Prosjektkategori

Forskning og utvikling

Tidsrom

2014 - 2016

Om prosjektet

Mer overvann i byene er en konsekvens av økt urbanisering og klimaendringer. Økt bruk av åpne løsninger for overvannshåndtering handler om å skape opplevelseskvaliteter i utemiljøet samtidig som man oppnår positive effekter knyttet til flomforebygging, rensing og biologisk mangfold.

Bakgrunn/problemstilling   
I bebygde områder må overvann tas hånd om på en kontrollert måte. Harde flater som tak, veger og plasser, gir raskere avrenning og større flommer enn avrenning fra naturlig terreng.  Tradisjonelt ledes overvann i bebygde områder bort via i rør i bakken. Vannet tas ut av sitt naturlige kretsløp og rørsystemet viser ofte kapasitetsproblemer ved flom.

Alternativt kan overvann i større grad enn i dag holdes lengre på overflaten. Fordelen med slike løsninger er at overvannet blir en ressurs for opplevelse, lek og biologisk mangfold. Dette gir økt trivsel, økt flomsikkerhet og reduserte utslipp av forurensninger.

Åpne løsninger stiller andre krav til utforming av utbyggingsområder enn tradisjonelle løsninger, blant annet knyttet til terrengutforming, fallforhold og materialvalg. Kunnskap om prosjektering, etablering og drift av bygde anlegg er i dag spredt og lite systematisert. Evaluering av anlegg og intervjuer av nøkkelpersoner kan gi ny kunnskap som grunnlag for å utvikle nye og bedre metoder for planlegging og prosjektering.


Målsetting   
Målet med prosjektet er via tverrfaglig samarbeid å utvikle gode prosesser og prinsipper for planlegging og prosjektering av moderne overvannsløsninger og dermed stimulere til økt bruk av overvann som ressurs i byer og tettsteder. Overvann kan brukes aktivt for å skape opplevelseskvaliteter i utemiljøet og samtidig oppnå positive effekter knyttet til fordrøyning av regnvann, flomforebygging, rensing og biologisk mangfold.


Metoder/resultat
Kunnskaps- og erfaringsinnhentingen er utført av landskapsarkitekter, urbanister og VA-ingeniører. Lokale representanter fra prosjekterende miljøer, kommuner og entreprenører har bidratt med verdifull informasjon. Det er gjennomført tverrfaglige workshops, befaring og evaluering av ti bygde anlegg, deltakelse i diverse fagfora, litteraturstudier, intervjuer mm.

Konklusjonen er klar. Bruk av åpne løsninger forutsetter et godt samspill mellom flere aktører for å sikre helhetlig planlegging, prosjektering, bygging og drift. Veg, vann og avløp (VVA), landskap og bebyggelse må planlegges samlet.


Noen observasjoner når det gjelder behandling av overvann

 • Viktig å tenke på overvannshåndtering helt fra starten i planprosesser.

 • Se større områder i sammenheng, viktig å tenke nedbørsfelt.

 • Vannets veg en premiss for planlegging og prosjektering.

 • Kombinere flere typer tiltak, både konvensjonelle og «moderne» løsninger.

 • Naturgitte forhold/premissgivere: terrengets form, massenes permeabilitet osv.

 • Viktig å sette av nok areal til blå/grønn struktur – kan være utfordrende under gjeldende fortettingsstrategi.

 • Viktig med kunnskapsformidling – vi har ennå for få gjennomførte anlegg i Norge.

 • Tverrfaglig jobbing i kommunene viktig for hensiktsmessig planlegging og forvaltning.

Anleggene gir merverdi – viktig å ha fokus på dette og ikke bare utfordringer knyttet til planlegging, prosjektering, bygging og drift.


Status

Høsten 2016 sammenfattes prosjektet i rapporten «Overvann som ressurs», med undertittel «økt brukt av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder». Rapporten omfatter overordnede føringer, kartlegging av bygde anlegg, observasjoner fra evaluerte anlegg samt prinsipper og eksempler på håndtering av overvann framover. Prosjektet har gitt verdifull kunnskap til å utvikle nye metoder for prosjektering og integrering av åpent vann i byer og tettsteder - i grensesnittet mellom landskapsarkitektur, urbanisme og VA-teknikk. Erfaringene blir formidlet gjennom sluttrapport, artikler, intervjuer, foredrag osv.

 

 

Faglige bidrag fra Asplan Viak og NMBU

 • Landskapsarkitekt Sigrid Vasseljen, oppdragsleder

 • Landskapsarkitekt og førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård, NMBU, medarbeider

 • Urbanist og Dr.ing. Giambattista Zaccariotto, medarbeider

 • Ingeniør VAR Vebjørn Knotten, medarbeider

 • Seniorrådgiver VAR-teknikk Håvard Knotten, medarbeider

 • Landskapsarkitekt Aase Skaug, medarbeider

 • Landskapsarkitekt Ingvild Aarset, medarbeider

 • Landskapsarkitekt Ellen Leinonen, medarbeider

 • Landskapsarkitekt Vigdis Steinarsdottir Rishaug, medarbeider

 • Landskapsarkitekt Lisbet Haug, medarbeider og administrativt ansvarlig


Budsjett/finansieringskilde/intern FoU-støtte

 • Totalt budsjett kr. 1 588 000

 • Asplan Viak inkl. NMBU som underleverandør kr. 794 000

 • FoU-støtte kr. 794 000


Tidsplan oppstart/avslutning

 • Oppstart våren 2014

 • Forprosjekt avsluttet jan 2015

 • Sluttrapport ferdigstilt høsten 2016

Relaterte nyheter