Illustrasjon: Alliance arkitekter/Spinn arkitekter
Illustrasjon: Alliance arkitekter/Spinn arkitekter

01

02

03

04

Harestad Skole og Kulturscene

Prosjektkategori

Nybygg, skole

Lokasjon

Randaberg, Vestlandet

Tidsrom

Byggetrinn 1: 2014 - 2017

Om prosjektet

Ny Harestad skole og Kulturscene er en kombinert barn –og ungdomsskole 1.-10. trinn.

Ny Harestad skole og Kulturscene er en kombinert barn –og ungdomsskole 1.-10. trinn, som skal erstatte eksisterende skoleanlegg med plass til 1200 elever. Eksisterende skoleanlegg er Rogalands største grunnskole med over 700 elever. Bygningsmassen består av en kultursal med et kulturtorg (fløy delvis under bakken mot syd) tilknyttet en undervisningsfløy i 5 etasjer i øst.

En skolefløy med relativt konvensjonell utforming, med et kulturbygg på siden med kompleks geometri.

For skolefløyen i øst har vi lagt til grunn et konstruksjonssystem som skal gi gunstige materialøkonomiske og fleksible konstruksjonsmessige løsninger. Fra tidligfase ble det lagt vekt på et hovedbæresystem i prefabrikkert betong, med hulldekker og prefabrikkerte betongsøyler. Bærebjelker av typen DELTA-bjelke er benyttet, en samvirkeløsning for bæring av tynne dekkekonstruksjoner som gir rene og pene undertak. Avstivning av bygget via plasstøpte trappesjakter og veggskiver i betong.

For kultursalen er det benyttet etasjeskillere av hulldekker, og vertikale / horisontale bærende elementer i betong og stål. Vegger i kultursalen og underetasje utføres i plasstøpt betong med opplegg for gitterdragere i tak over kultursal. Tak utføres med Kerto-sperrer anlagt på stål gitterdragere og bjelker. Vegger under terreng støpes vanntette grunnet høyt grunnvannsnivå anlagt på helbunnplate. Stabilitet og global avstivning av bygget, overføres via etasjeskillere/takskive, og inn i betongvegger og stålkryss ned til fundamenter.

Kulturtorg med etasjeskiller av hulldekker, vertikale / horisontale bærende elementer i prefabrikkert betong. Utvendige hulldekker legges med fall og vil ha oppbygning med påstøp, membran, isolasjon, beskyttelses sjikt og betongheller.

Det legges til grunn direkte fundamentering for kulturtorg og kultursal, peling til fjell for skolefløy i øst. Byggene er delt innbyrdes med dilatasjonsfuge. Kjellernivået fundamenteres direkte på grunnen og på undersprengt fjell med vanntett bunnplate av betong.

Konstruksjoner utomhus består av støttemurer, betongtrapper, ramper av betong. Tomten har et svakt hellende terreng og dette har medført at det blir etablert støttemurer i forbindelse med terrengbearbeiding.  Ramper i forbindelse med det fallende terrenget for å ivareta kravet om universell utforming.