Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Tangvall Mulighetsstudie

Lokasjon

Søgne kommune

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Fokus i mulighetsstudiet har særlig vært på veg og gater, grønnstruktur og offentlige rom, samt fremtidig arealbruk og boligutvikling.

Tangvall – det grønne mangfoldige kommunesenteret for Søgnebefolkningen

Søgne kommune skal utarbeide kommunedelplan for Tangvall sentrum. Tangvall og Søgne er i en spennende fase med vekst. I den anledning har Asplan Viak utarbeidet en innledende mulighetsstudie som skal ligge til grunn for kommunens arbeid. Fokus har særlig vært på veg og gater, grønnstruktur og offentlige rom, samt fremtidig arealbruk og boligutvikling.

I studien har vi analysert befolkningsutvikling og dagens situasjon for overnevnte tema. Selv om Søgne er i vekst vil kommunen få et relativt kraftig innslag av eldrebølgen. Det er stort potensiale for å knytte bedre sammen turområder og grønnstruktur, men sentrum er i dag preget av bilbruk. De aller fleste i Søgne bor i enebolig, men det kan være et framtidig potensial for at flere ønsker å bo i leilighet, rekkehus eller liknende. Hovedproblemstillingen for Tangvall er likevel at for å kunne bygge ut sentrum må man enten bygge ut på landbruksmark eller i eksisterende villaområde.

Basert på analysen har Asplan Viak laget to alternative utbyggingsstrategier som svarer på det framtidige bolig- og arealbehovet på 800-1000 boliger. Et alternativ som bygger ut på landbruksmark, og et som fortetter i eksisterende villaområder. Alternativene vil utvikle Tangvall på helt forskjellige måter, men vi har lagt vekt på at en del grep uansett vil bør ligge til grunn. Derfor er det i begge alternativene foreslått en sammenhengende byromsstruktur; med «sentrumsrunden» og «lysløypa», at vegene strammes opp til gode bygater, og sentrum utvikles med høy tetthet og variert arealbruk, mens boligområdene rundt utvikles til hagebyer med gode bokvaliteter.

Som del av arbeidet gjennomførte Asplan Viak en medvirkningsprosess hvor befolkningen tegnet «mentale kart for Tangvall», møter hvor analyser og skisser ble diskutert i grupper, og folkemøte hvor sluttproduktet ble presentert for alle interesserte. Det har vært et tett og godt samarbeid med Søgne kommune underveis i arbeidet.