Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

02

03

04

05

06

Ski tettsted - Landskapsanalyse

Lokasjon

Ski kommune

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Ski kommune ønsket en landskapsanalyse på et overordnet nivå som grunnlag for å danne grense for byens vekst.

Bakgrunn og formål

Ski kommune ønsket en landskapsanalyse på et overordnet nivå som grunnlag for å danne grense for byens vekst. Analysen skulle også bidra til å utvikle utbyggingsstrategier mot omkringliggende landskap, og danne grunnlag for konsekvensvurderinger av utbyggingsforslag.

Fremgangsmåte

Landskapsanalysen ble utført av en tverrfaglig sammensatt gruppe med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvarens veileder Metode for landskapsanalyse i kommuneplan. Ved hjelp av egenutviklet GIS-database, gode kunnskapskilder, befaringer og brukermedvirkning ble overordnede analyser utført innenfor temaene Landformer og vassdrag, Vegetasjonsdekke og viktige naturstrukturer, Kulturhistorien i landskapet, Arealbruk, Romlig estetiske forhold og Mine steder - brukernes landskap. Sammenstilling av analysene viser landskapets utviklingshistorie og hvordan folk har tatt landskapet i bruk. Landskapet ble deretter inndelt i håndterbare delområder på bakgrunn av områdenes karakter.

Sentrale funn

En viktig målsetting for sentrumsutviklingen er å utvikle Ski som attraktiv by hvor folk ønsker å bo og leve. Skis unike landskap, kulturhistorie og naturmangfold kan gjennom strategisk landskapsplanlegging utgjøre selve fundamentet for byens vekst, hvor kulturlandskap, kulturminner og natur inngår i byveven og bidrar til stedsidentitet, klimatilpasning, attraktive bomiljøer, opplevelse og læring. Tiltak kan blant annet være å omlegge skogbruket i bynære områder, restaurere kulturlandskap og underbygge nye blågrønne strukturer.