Foto: Telemarksavisa
Foto: Telemarksavisa

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

05

06

07

08

Foto: Fylkesmannen i Telemark
Foto: Fylkesmannen i Telemark

09

Jomfruland Nasjonalpark

Lokasjon

Jomfruland, Kragerø kommune, Telemark

Tidsrom

2014 - 2015

Om prosjektet

Arbeid med Jomfruland nasjonalpark ble igangsatt i 2013 på oppdrag fra Klima- og miljøverndepartementet og Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Telemark har ansvar for å utarbeide verneforslaget som antagelig bli levert til sentral behandling våren 2015.

Det aktuelle området omfatter 17 eksisterende verneområder, hvorav 15 naturreservat og 2 landskapsvernområder, som vil inngå og bli erstattet av nasjonalparken. Formålet er å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land. Nasjonalparken vil gi allmennheten anledning til opplevelse og læring i naturen. 

Det foreligger omfattende dokumentasjon av verneverdiene i det planlagte nasjonalparkområdet. I forbindelse med arbeidet med nasjonalparken, er det foretatt sammenstillinger og supplerende kartlegginger av naturverdier på land og i sjø. Det er i tillegg en utarbeidet landskapsanalyse for hele utredningsområdet og gjennomført en bruksanalyse for å få oversikt over dagens bruksformer.

Asplan Viak har hatt fem ulike oppdrag knyttet til verneprosessen og har vært fylkesmannens største leverandør i denne fasen.

Våre oppdrag:

  • Bruksanalyse
  • Landskapsanalyse
  • Beskrivelse av undersjøisk landskap inklusive 3D-modell
  • Beskrivelse av viktige sjøfuglområder
  • Konsekvensutredning

 

Bruksanalysen 

Som Asplan Viak gjennomførte i 2014, har vært det mest omfattende oppdraget. Analysen er utarbeidet for å få oversikt over ulike bruksformer og potensielle konflikter ved etablering av nasjonalpark. Brukermedvirkning har vært betydelig vektlagt og det er gjennomført dagsamlinger med prosjektgruppe og styringsgruppe, arbeidsverksteder på Jomfruland, Stråholmen og i Kragerø. Det ble også gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse sommeren 2014 hvor det kom inn totalt 607 svar. Svarene fra undersøkelsen har gitt god oversikt over ferdsel, bruksformer og omfang av bruk. Undersøkelsen har bekreftet at mange mennesker har et nært forhold til området.

 

Landskapsanalysen

Er utført etter metode som er beskrevet i rapporten «Landskapsanalyse» utgitt av Miljødirektoratet, versjon 2010. Hele arealet er inndelt i mindre områder som er verdisatt og landskapskarakter er beskrevet. Øyene Jomfruland og Stråholmen inngår i den store Ra-avsetningen som strekker seg gjennom hele utredningsområdet. Disse består i hovedsak av løsmasser og skiller seg i betydelig grad fra resten av skjærgårdslandskapet. Partier er svært frodige og det er aktive landbruksarealer med flotte kulturlandskap både på Jomfruland og Stråholmen. De delene av Jomfruland og Stråholmen som vil inngå i den fremtidige nasjonalparken er i stor grad vurdert som landskap med nasjonal verdi.

 

3D-modell

Asplan Viak har etablert en 3D-modell som tydelig viser den undersjøiske delen av RA-avsetningen som strekker seg gjennom hele området. Dette har gitt ny kunnskap om detaljene i det marine landskapet.

 

Beskrivelse av viktige sjøfuglområder

I beskrivelsen er det gjennomført forslag til avgrensning, vurdering og verdisetting av områder for sjøfugl. Hovedfokus har vært nærings- og rasteområder for sjøfugl. Dette er første gang det er gjort en beskrivelse av viktige sjøfuglområder langs Telemarkskysten. Totalt sju sjøfuglområder i sjø er avgrenset, tre av disse har nasjonal verdi.

 

Konsekvensutredning

Verneplanen for Jomfruland nasjonalpark utløser ikke krav om konsekvensutredning etter gjeldende forskrift etter plan- og bygningsloven. Det er likevel gjennomført en begrenset konsekvensvurdering for viktige interesser som landbruk, ferdsel og bruk, naturverdier, kulturminner og forholdet til fastboende. Vernets betydning for områdets attraksjonskraft inngår også i utredningen.

 

 

Foto: Fylkesmannen i Telemark, Else Bjørg Finstad, Telemarksavisa, Asplan Viak