Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Krokstadøra Mulighetsstudie

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Snillfjord kommune

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

I forbindelse med den forestående kraftutbyggingen samt omlegging av Fv 714, ønsker Snillfjord kommune å vurdere ulike muligheter for disponering av arealene i og inntil Krokstadøra sentrum i en mulighetsstudie.

Snillfjord kommune ønsker å tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle gode løsninger for stedet, for innbyggere i Krokstadøra og for kommunen som helhet.

Krokstadøra står foran en spennende tid. Vindkraftanleggene kan vurderes som en unik mulighet til å sette Krokstadøra på kartet. Dette blir det nærmeste stedet til teknologi- og fagmiljøet ved bl.a. NTNU og NINA i Trondheim. Vindmøllene vil bli viktige for stedsopplevelsen, og vil endre Krokstadøra visuelt. Vindmøller på fjellene omkring tettstedet blir markante elementer, som kan observeres på forholdsvis nært hold. Dersom fylkesvegen legges om, bør Krokstadøra markere seg tydelig oppe ved nytt avkjøringskryss ved fylkesvegen, i form av skilt, installasjoner, kunst med mer, som signaliserer at Krokstadøra sentrum har noe å vise fram innen vindkraftteknologi, for eksempel i form av et vindkraftsenter/ museum/ besøkssenter.

Mulighetsstudien foreslår tiltak som vil være bra for videre utvikling av Krokstadøra, og som ikke er avhengig av omlegging av Fv 714. Ut over behov knyttet til vindparkutbyggingen, er det lite utviklingspress på arealene i Krokstadøra. Mulighetsstudien legger derfor opp til en forsiktig fortetting og forholdsvis små grep som vi mener kan gi store gevinster for stedet. De foreslåtte grepene vurderes å være gjennomførbare både på kort eller lang sikt, avhengig av ønsket gjennomføringstakt.

Det foreslås i hovedsak følgende grep:

  • Krokstadøra skal ha et tett og kompakt sentrum med korte avstander. Dagens funksjoner som skole, kommuneadministrasjon, butikk, barnehage og boliger videreføres. Sentrum styrkes med flere boliger og kontorer i sentrumskjernen.
  • Viktige funksjoner i strukturen bindes sammen med en grønn forbindelse. Den grønne forbindelsen strekker seg fra Moa gård til fjorden.
  • Det etableres gjennomgående gang- og stiforbindelser ved komplettering av dagens system.
  • Avkjøringen til Krokstadøra ombygges for å gi et mer oversiktlig kjøremønster.
  • Det bygges videre på eksisterende bebyggelsesstruktur i sentrumskjernen. To akser tydeliggjøres med trær og plassering av ny bebyggelse.
  • Kirkens tilknytning til sentrumskjernen i Krokstadøra forsterkes med gangforbindelse i forlengelse av en akse i strukturen.
  • Skolevegen gjøres tryggere med bilfri strekning fra sentrum langs sjøen sørover til Aune, gangforbindelse fra sentrum til Moa gård samt trafikksikkerhetstiltak som belysning og skilting på Fv 714.