Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Horsøy industriområde

Prosjektkategori

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Lokasjon

Askøy, Bergen

Tidsrom

2007-2008

Om prosjektet

Framo Enginering AS har besluttet å etablere et industriområde på Horsøy i Askøy kommune og flytte all sin virksomhet dit. Asplan Viak har i den forbindelse utarbeidet en reguleringsplan med konsekvensutredning for området.

Reguleringsplan med konsekvensutredning omfatter eksisterende industriområde på Horsøy samt et større areal på tilgrensende landarealer. Planområdet er 787daa, der sjøarealet utgjør 225 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et større industriområde med kontorbygg for Framo Engineering og underleverandører og samarbeidspartnere. Anlegget vil ferdig utbygget gi 2000 arbeidsplasser. Planomrrådet omfatter også tilgrensende boligområder og friluftsområder.

Konsekvensutredningen utredet virkningene av den planlagte industrietableringen vil ha for nærmiljøet og omkringliggende områder med hensyn til blant annet landskapsinngrep, støy, friluftsliv, trafikksikkerhet, barn og unge.