01

02

03

04

05

06

07

08

Huken natur- og aktivitetspark

Lokasjon

Ammerud, Oslo

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Mulighetsstudien har som mål å kartlegge kvaliteter og verdier i området og peke på muligheter for disponering og utvikling av området innenfor temaene natur, kultur og idrett. Formålet med oppdraget var å gi grunnlag for utarbeidelse av en reguleringsplan.

På bakgrunn av gjennomført workshop med foreninger og kartlegging av området, ble det utarbeidet en stedsanalyse med egnethetsvurdering, samt mulighetsstudie med alternative løsninger for landskapsbearbeiding, koblinger til omgivelsene, revegetering og aktiviteter.

Tilrettelegging av Huken som en natur- og aktivitetspark, vil gjøre området til et åpent og aktivt landskapsrom, på lik linje med Hølaløkka og Grorudparken. Ved å åpne Breidsjøbekken og etablere en sykkelsti langs denne, styrkes forbindelsen fra marka til fjorden.

I det anbefalte alternativ skapes det et nytt landskapsrom i Huken med sammenheng til markaområdet i vest langs turveien og Breidsjøbekken. Huken skal igjen bli et grønt område ved å revegetere store deler av området med stedegne planter og trær for å styrke det biologiske mangfoldet.

Et mål for området er å skape nye og styrkede arenaer for fellesskap. Det er lagt stor vekt på møteplasser og aktiviteter som krever lite tilrettelegging. I tillegg til flere nye stier, turveier og treningsløype, foreslås det etablering av et flerbrukshus, klatrevegger, svevebane, BMX-bane, skatepark, naturlekeplass, cricketbane og en grusbane til ballspill og lokalisering av mobile sceneanlegg hvor landskapet brukes som amfi. Noen av aktivitetssonene kan også brukes til vinteraktiviteter. Landskapsamfiet blir akebakke, grusbanen blir skøytebane og deler av turveiene, BMX-banen og Cricketbanen kan tilrettelegges for ski og skileik.