Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Tromsø - Åsgård

Lokasjon

Tromsø

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Det overordnede grepet som ligger til grunn for planen er klar avgrensing mot det sentrale friområdet på toppen av Tromsøya mot øst og å opprettholde eksisterende boligområdets grønne karakter.

Asplan Viak er engasjert av Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN til å utarbeide detaljreguleringsplan for boliger ovenfor Åsgård sykehus. Området ligger på vestsiden av Tromsøya, har gode solforhold, utsiktsforhold og nærhet til sentrum. Området er svært attraktivt for boligbebyggelse.

Det overordnede grepet som ligger til grunn for planen er klar avgrensing mot det sentrale friområdet på toppen av Tromsøya mot øst og å opprettholde eksisterende boligområdets grønne karakter.  Planen legger til rette for høy tetthet og videreføring av eksisterende punkthusbebyggelse/ blokkbebyggelse innenfor området. Det er vektlagt tilpasning til terreng og parkering under terreng/ bebyggelsen. Området har god kollektivdekning. Det tilrettelegges for ny barnehage i planen. Verneverdige boliger i tilknytning til Åsgård sykehus, som ligger innenfor planområdet, er tatt hensyn til i planen.

Prosjektets nøkkeltall:

  •  Planområdets areal: 157 daa
  • 455 nye boenheter