Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Asplan Viak
Asplan Viak

02

Asplan Viak
Asplan Viak

03

Asplan Viak
Asplan Viak

04

Tromsø - Øvre Kroken

Prosjektkategori

Detaljreguleringsplan

Lokasjon

Tromsø

Tidsrom

2012-2014

Om prosjektet

Detaljreguleringsplan for Øvre Kroken legger til rette for etablering av inntil nye 470 boenheter ovenfor eksisterende bydel Kroken, på fastlandet i Tromsø (5 km nord for Tromsøbrua).

Bebyggelsen er strukturert langs ny adkomstvei på langs av terrenget, tilknyttet Malmveien i sør og nord. På overside av vei er det lagt opp til lavblokker/ terrassehus, mens det på nedsiden reguleres til rekkehus/ kjedehus. Dette gir et bredt spekter av boligtyper og mulighet for utforming av et variert, men helhetlig, grep hvor gata blir et samlende aktivt rom mellom tett bebyggelse i det grønne. Boligene ligger i vestvendt terreng, og vil få fantastiske utsikts- og solforhold.

Et overordnet grep i planen er å skape grønne forbindelser med gangsoner på tvers av terrenget, fra eksisterende bebyggelse til lysløypa samt skape gode snarveier til buss i Malmveien. Strøkslek, kvartalslekeplasser og møteplasser er lagt i disse grønne korridorene. Det grønne skaper en rytme i området, og deler bebyggelsen inn i flere sekvenser med ulik bebyggelse tilpasset terrenget.

Boligene vil få høy tetthet, og gode bokvaliteter: gode sol og utsiktsforhold, nærhet til natur og buss.

Planen legger til rette for en sammenhengende helhetlig arealbruk som vil bidra til å utvikle Kroken som bydel og et viktig eksisterende knutepunkt i sentrale Tromsø. Planen legger til rette for at bydelen får et bredt tilbud av moderne boliger med høy teknisk standard, hvor mange boenheter vil få tilgjengelig utforming. Dette vil komplettere dagens boligtilbud i Kroken, som i stor grad består av bebyggelse fra 1970-tallet.

 

 

Prosjektets nøkkelopplysninger:

  • Planområdets areal: 249 daa
  • Ca. 470 nye boenheter