Grunnlagsskråfoto: Harald M. Valderhaug / Illustrasjon: Asplan Viak
Grunnlagsskråfoto: Harald M. Valderhaug / Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Otta som by og regionsenter i Nord-Gudbrandsdal

Lokasjon

Otta, Sel kommune

Tidsrom

2012-2014

Om prosjektet

Utviklingsstrategi mot år 2035, Gatebruksplan og Fortettingsstudie

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og Sel kommune tok i 2012 initiativ til et prosjekt for utvikling av Otta som region-senter i Nord-Gudbrandsdal. Begrunnelsen var at et attraktivt regionsenter i utvikling har positive ringvirkninger for nabokommunene. Regionrådet og kommunen inviterte Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Nord-Gudbrandsdal næringsforening med i arbeidet, og prosjektet ble forankret i en egen avtale mellom partene. 

Arbeidet har vært konsentrert om to hovedområder:  

  1. Service og tilbud – Byens innhold 
  2. Byens fysiske uttrykk – Stedsutviklingstiltak 

Strategiarbeidet bygget på en forutsetning om medvirkning og involvering av kommunens innbyggere, grunneiere og næringsliv. De øvrige fem kommunene i regionen ble bedt om å synliggjøre sine forventninger til Otta og Sel kommune. Representanter for statlige sektormyndigheter har gitt verdifulle bidrag. Som en del av medvirkningsprosessen ble det avholdt tre verksteder.

Strategidokumentet angir ambisjoner, mål og overordnede rammer. Som et viktig grunnlag for strategien ble det utarbeidet en Gatebruksplan og Fortettingsstudie for sentrale Otta.

Asplan Viak har bistått som konsulent for utarbeidelse av strategidokumentet og prosessen bak, i samarbeid med Sel kommune, samt for utarbeidelse av gatebruksplanen og fortettingsstudien.

For mer informasjon og dokumentasjon fra prosessen:

Sel Kommune>>