Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Områdeplan og kvalitetsprogram Knarvik

Lokasjon

Knarvik, Lindås kommune

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Arbeidet med kvalitetsprogrammet for Knarvik har utviklet seg og blitt til en komplett og tverrfaglig grønn byvisjon for hele den kommende byen i nordhordaland.

I 2013 fikk Asplan Viak oppdraget med å lage et kvalitetsprogram for planarbeidene i Knarvik, regionsenteret i Nordhordland, 30 minutter nord for Bergen.

Områdeplanen for Knarvik er et komplekst byutviklingsprosjekt, som har involvert våre tverrfaglige miljøer innen byutvikling, arkitektur og landskapsarkitektur, veg og samferdsel, samt vår kunnskap om gjennomføring av komplekse planoppgaver.

Planen omfatter 2 000 ferdigregulerte boliger med varierte boområder, for alle familietyper, og 130.000 m2 ferdigregulert handelsareal.

Grønn urbanisme

Vårt mål har vært å skape en fotgjengerbasert og levende by – Grønn urbanisme. Dette er ett av de første norske sentrumsprosjektene med utstrakt bruk av Grønn overflatefaktor GOF («grønnhet», overvann, fordrøyning).

I områdeplanen er det tre viktige føringer;

Gangstrøk – sentralt plassert, funksjonelle og attraktive

Kollektivtrafikk – direkte tilknytt gangområdene

Sentral bilparkering – et godt trafikk- og veisystem, koplet mot en serie godt planlagte parkeringsanlegg under bakken med direkte tilknytning til gangområdene

Disse elementene må i tillegg ha en god sammenheng, slik at de skaper en helhetlig løsning. Bymiljøet må også ha et lokalt særpreg som skaper og sikrer lokal forankring.

Komplett byvisjon

Lindås kommune, i samarbeid med Hordalands fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen, valgte å fokusere på et kvalitetsprogram for områdeplanene for Knarvik. Det har vært førende å ha fokus på gatelivet, det som skjer mellom bygninger og bygningskvartaler, det som gjør en by levende. Fokuset ble dermed styrt mot å skape grunnlaget for byliv, utforming av gater og plasser som har kvaliteter som gjør dem attraktive for fremtidige innflyttere til Knarvik. Kvalitative byrom var førende for utviklingen av bygningsvolumene og bystrukturen. Bygningenes høyde er for eksempel korrigert for å gi gode solforhold i gater og gårdsrom. Det er også stilt krav til at fasadeutforming som skal gi attraktive gatefasader.

Asplan Viaks arbeid startet med utvikling av et kvalitetsprogram for Knarvik.  Det har etter hvert utviklet seg til å omfatte alle deler av områdeplanen, det vil si illustrasjonsplan, forskrifter, reguleringsplan og kvalitetsprogram.

Arbeidet ble svært godt mottatt både av grunneiere, utviklere og oppdragsgiver. Vår utvikling av Knarvik er dermed blitt til en komplett, tverrfaglig og grønn byvisjon for hele den kommende byen i Nordhordland.

 

Tverrfagligheten i Knarvik-prosjektet

Energi og miljø

Bærekraftig planlegging handler om å legge til rette for helhetlig planlegging innenfor de sosiale, økonomiske og miljømessige delene av bærekraftsbegrepet.

I tidligfase er det viktigste arbeidet å redusere vårt klimafotavtrykk koplet til overordnede grep innen areal og transport. Det handler om å fjerne behovet for å måtte kjøre bil, ikke prøve å straffe dem som kjører bil. Hvis vi finner det vi trenger der vi bor, vil våre liv bli bedre, enklere og vårt negative bidrag til verdens miljøutfordringer bli mindre. God transportplanlegging handler om å fjerne behovet for å kjøre.

I tillegg er det selvsagt viktig å legge til rette for bruk av fornybar energi, solceller, varmesystemer, her vist med Asplan Viaks Terralun © prosjekt. I Knarvikbyen har vi dermed lagt til rette for gratis oppvarming og nedkjøling av bygg, oppvarmede isfrie fortau om vinteren, og mye mer. Gratis varme er et salgsvinnende argument. Isfrie fortau er en sosial glede. Dette er et bærekraftig prosjekt.

Analyse

Tidligfaseanalyser er viktig for å kunne forstå et komplekst bymiljø av en størrelse som Knarvikbyen. Analyser legger de gode premissene for en riktig og bærekraftig byutvikling. Dette gjelder analyser av sykkel og gangmønstre, trafikk, kollektivdekning og plassering, sol og skygge, avstander mellom bolig og park, bolig og lekeområder, bolig og butikker. Selve byutviklingen handler om å sette analysen sammen slik at de gir mening på tvers av fagtematikker.

VA

I prosjekte har vi jobbet med overtordnede VA løsninger, og fremtidige muligheter for bossnett og fjernvarme. Det er viktig at mulighetene for fremtidig utvikling av bærekraftig avfallssystemer er med i tidligfase planlegging, og at konsekvenser for VA systemene kommer til overflaten. I prosjektet har vi vist muligheter for for en fremtidig og fleksibel infrastruktur under bakken, som er tilpasset planens hovedgrep.

Løsningen på utfordringer med overvann i bymiljø, vil bli viktigere og viktigere i planleggingen. Mer ekstremvær vil eksempelvis gi større utfordringer knyttet til nedbør. Integrert tenkning av fordrøyning, overvannshåndtering, og samarbeid på tvers av fag for å synliggjøre svarene på disse utfrodringene som kvalitative element i byrommet vil danne nye rammer for byestetikk og design.

Bygg

Parkering ses ofte på som et nødvendig onde, men er et av de viktigste styringsverktøyene for god byutvikling. Som del av å kunne styre hvor folk går, hva folk skal se, hvor handelsstrøkene skal skapes er utganger fra felles parkeringer og plassering av kollektive løsninger de viktigste styringsverktøyene, dog noen av de minst benyttede.

Vi har laget et parkeringssystem som knytter Knarvik sammen under bakken. Det er helt demokratisk, med felles inn og utkjøringer. Heis og trapp fra anlegget er plassert på strategisk viktige steder i byen, og gjør til at vi kan skape gode muligheter for å kommende næringsliv. Allmenningen vil bli et mye besøkt offentlig rom, fordi det er der man kommer ut og møter Knarvik når man har parkert. Det er intelligent byutvikling.

Veg og trafikk

I Knarvikprosjektet har vi skapt en innovativ veiløsning som gir en rolig og folkelig kollektivgate i “Bygata”, og samtidig opprettholder E39 som trafikkalt system der adkomst til parkering skjer via opp- og nedrampinger fra dette veisystemet. Dette muliggjør store felles parkeringsanlegg, sambruk, flerbruk og dermed store muligheter for å spare penger for utbyggerleddet. Infrastrukturen sikrer bedre utbyggingsmuligheter.

Arkitektur

Arkitektur er bindeleddet mellom fysisk form og opplevelsen av bymiljø. Arkitektoniske løsninger av høy standard må på plass tidlig i prosessene, og løsningene må kunne påvirke omgivelsene på lik linje med at omgivelsene og stedet påvirker de løsningene som lages.

Arkitekturen i planoppgaver må være generell, siden ikke alt på dette stadiet kan tegnes og bestemmes i detalj. Grunnlaget må legges – rammene må være faste, mens uttrykket kan forandres til senere gjennomføring. Knarvikbyen vil ikke bli seende ut som vi har vist, men håpet er at de designvalg som er gjort på et overordnet nivå følges, slik at arkitekturen til den kommende byen fremstår rolig, helhetlig og harmonisk.

Visualisering

Prosjektet er produsert i 3D fra dag en. Alle løsninger er kvalitetssikret i tre dimensjoner, noe som gjør at vi er sikre på de løsningene som er presentert. 

Vi har offentliggjort 3D modeller som kan ses direkte i webvindu, vi har laget visualiseringer, diagrammer og bilder, samt presentert de ulike delelementene med forbilder. Alt dette sammen og ved siden av hverandre vil gi et godt bilde over de intensjoner som ligger i planarbeidet, og vil være et viktig verktøy i den offentlige høringen og medvirkningen som skal finne sted.

Å jobbe integrert med byutvikling, landskapsarkitektur, veg, VA, energi og miljø er avgjørende for et godt resultat. Når alle medarbeidere jobber sammen om å finne de gode løsningene oppstår de gode prosjektene. Det er i fellesskap løsningene som bidrar utover eget fagfelt blir skapt. Spørsmålet blir derfor aldri “hvordan kan jeg skape en best mulig veg”, eller “best mulig park”, spørsmålet er alltid “hvordan kan jeg skape en vei eller park som er best mulig for Knarvik”. Det har vi fått til i dette planarbeidet.

Relaterte nyheter