Foto: Norsk Hydro
Foto: Norsk Hydro

01

Illustrasjon: FuthArk Arkitekter/Asplan Viak
Illustrasjon: FuthArk Arkitekter/Asplan Viak

02

Illustrasjon: FuthArk Arkitekter/Asplan Viak
Illustrasjon: FuthArk Arkitekter/Asplan Viak

03

Sunndalsøra - tettstedsutvikling i et klimaperspektiv

Lokasjon

Sunndalsøra, Sunndal kommune

Tidsrom

2009-2010

Om prosjektet

Nullvisjonsprosjektet - det er et mål at prosjektet skal bidra til at energi- og klimaspørsmål inngår som en naturlig del av kommunalt planarbeid.

Asplan Viak har i samarbeid med FuthArk Arkitekter utarbeidet en rapport, som er en del av et omfattende planverk som skal gi retningslinjer for utvikling av Sunndalsøra på kort og lang sikt. Rapporten ligger til grunn for prosjektet «Sunndalsøra – tettstedsutvikling i et klimaperspektiv», som var nominert som norsk kandidat til prisen «Nordisk Energikommune 2011» Les mer>>

Sunndal kommune var en av 22 kommuner som deltok i det statlig finansierte prosjektet Grønne energikommuner (GE). Kommunen ble valgt som pilotkommune for tettstedsutvikling i et klimaperspektiv, og i den forbindelse ble begrepet nullvisjon introdusert. Det er et mål at prosjektet skal bidra til at energi- og klimaspørsmål inngår som en naturlig del av kommunalt planarbeid. Nullvisjonsprosjektet er nært knyttet til kommunens strategiplan for tettstedsutvikling.

Hovedformålet i prosjektet var å vise eksempler på tiltak, i rapports form, som kan gjøres for å redusere CO2-utslipp. Det er en konkret målsetting at klimagassutslipp fra stasjonære energikilder (bygg) og fra mobile energikilder (lokalt) skal reduseres. Det foreslås virkemidler og tiltak på plannivå som viderefører og supplerer kommunens Energi- og klimaplan, dvs. kortsiktige tiltak og tiltak i et 50-års perspektiv.

Konkurransen «Nordisk Energikommune» ble arrangert av Nordisk Ministerråd for å synligjøre og støtte de nordiske kommunenes innsats for å få fram bærekraftige energi- og klimaløsninger. KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon var kontaktpunkt i Norge. I omtalen av Sunndals prosjekt pekte juryen på at det «i betydelig grad vil kunne være til nytte for andre småbyer og tettsteder som arbeider med utvikling av egne sentrumsområder». Viktige tema i prosjektet er bruk av spillvarme til næringsutvikling, sentrumsområdenes attraktivitet, bygging av gang- og sykkelveier, fortetting i sentrum og plassering av detaljhandel.

 

Les mer på Sunndal Kommunes egne sider>>

Last ned rapport >>