Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

02

03

04

05

06

07

Ekebergsletta - Landskaps- og kulturmiljøanalyse

Lokasjon

Oslo, Oslo kommune

Tidsrom

2008

Om prosjektet

Landskaps- og kulturmiljøanalyse for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder.

Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag av Byrådsavdelingen for byutvikling å utarbeide et forslag til reguleringsplan for Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt. I tillegg skal C. Ludens Ringnes Stiftelse utarbeide et privat reguleringsplanforslag for en Skulpturpark i Ekebergskråningen. I forkant av dette arbeidet har Asplan Viak AS på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten utarbeidet en landskaps- og kulturmiljøanalyse for både Ekebergsletta med omkringliggende skogsområdet samt Ekebergskråningen hvor den planlagte skulpturparken er foreslått.

Hensikten med dette arbeidet er å få tilstrekkelig faglig grunnlag til å ivareta visjonen om å sikre områdets enestående natur, kulturhistoriske verdier og karakteristiske landskapsverdier. I tillegg kan visjonen om å utvikle Ekebergsletta til et mangfoldig frilufts- og idrettsområde skje på landskapets og kulturmiljøets premisser. En skulpturpark i området kan utvikles uten å forringe kulturminner eller stedets karakter, men fremheve og styrke kvaliteter og særpreg i området.

Arbeidet har bestått i beskrivelse og analyse av eksisterende landskap og eksisterende kulturminner og kulturmiljø. Landskapsanalysen har vurdert landskapets verdi sett i et regionalt perspektiv og verdien av delområder sett fra området. Videre har det vært gjort en analyse av landskapets sårbarhet for endringer og nær- og fjernvirkning. Analysen av kulturminner og kulturmiljø har hatt som hovedformål å skaffe kunnskap om viktige kulturhistoriske verdier i utredningsområdet som grunnlag for videre planlegging og utvikling. Kulturminnegrunnlaget har vært utgangspunkt for vurdering av verdi og sårbarhet ved de ulike kulturminnene og kulturmiljøene.

Landskaps- og kulturmiljøanalyser er sett i sammenheng og planområdet delt inn i områder og delområder ut i fra en verdi- og sårbarhetsvurdering. Med bakgrunn i denne er det for hvert delområde utarbeidet faglige kriterier/premisser for videre planarbeid.

I dette prosjektet utnytter Asplan Viak egen kulturminneekspertise og prosjektet er på den måten i tråd med firmaets økte fokus på kulturminnefeltet og ytterliggere oppbygging av kompetanse innenfor fagområdet. For mer informasjon om dette kompetanseområdet se egen brosjyre her>>