Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Sognsveien 80

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Sognsveien, Oslo kommune

Tidsrom

2007 - 2009

Om prosjektet

Undervisningsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker å utvikle arealet til å bli et attraktivt tilskudd for byen og nærområdet. Asplan Viak har fått i oppdrag å bistå med arkitekttjenester og reguleringsplanarbeid.

Undervisningsbygg Oslo KF har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten igangsatt et eiendomsutviklingsprosjekt for Sognsveien 80.  Sogn videregående skole som ligger på tomten i dag er i Skolebehovsplan av 01.03.06 vedtatt relokalisert. I tillegg til skoletomten som eies av Undervisningsbygg, består arealet av ytterligere to eiendommer som eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Bygningsmassen og eiendommen er planlagt fraflyttet og fristilt når de nye skoleprosjektene for relokalisering av Sogn VGS er ferdigstilt. Arealet utgjør ca 56 mål og bygningsmassens bruttoareal ca 63 000 m2.

Undervisningsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker å utvikle arealet til å bli et attraktivt tilskudd for byen og nærområdet. Dette skal skje gjennom tilrettlegging av arealer og bebyggelse slik at de kan spille sammen med omgivelsene og samtidig fremstå som noe nytt. Eiendommen har en svært attraktiv og sentral beliggenhet i Oslo. Det skal planlegges for en flerfunksjonell og bærekraftig bystruktur med en tydelig miljøprofil.  I det inngår en bydels-/handelssenterutvidelse samt utvikling av gode boliger med fokus på energibruk. Gangforbindelsen til T-banen over Ring 3 må styrkes og forbedres.

Asplan Viak har fått i oppdrag å bistå med arkitekttjenester og reguleringsplanarbeid. Oppdragets første fase har hatt som mål å belyse tomtens utviklingspotensial gjennom en mulighetsstudie. Mulighetsstudien belyser to ulike grep for planområdet på et overordnet og prinsipielt nivå. Dagens situasjon er beskrevet, både kontekst, tomt og bygninger. Gjennom perspektiviske analysediagrammer identifiseres og illustreres overordnede og lokale premisser og føringer. På bakgrunn av faktagrunnlaget og analysene har man utviklet og undersøkt to mulige utviklingsgrep for tomten kalt OASEN og VEVEN. Begge grepene har høye miljøambisjoner.  Det er en klar målsetning at utviklingen av tomten skal tilføre bydelen og området positive kvaliteter. Grepene representerer ingen endelige løsninger, men to metoder for utvikling av området. For å fungere som diskusjonsgrunnlag og illustrere spennvidden er forskjellene mellom OASEN og VEVEN rendyrket slik at de viser to svært ulike situasjoner. Resultatet av mulighetsstudien danner grunnlaget for det påfølgende plan- og reguleringsarbeidet som er igangsatt. Det er lagt opp til en åpen prosess med tidlig medvirkning for å sikre en god, målrettet og forutsigbar planprosess. Planinitiativet faller inn under oppfangskriteriene for konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven KU-forskriftens § 2, d.