Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Hommelvik - Sentrumsplan

Lokasjon

Hommelvik, Malvik kommune

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Kommunesenteret Hommelvik har et stort potensiale for vekst og utvikling, som levende sentrum i Malvik kommune. Unike stedlige kvaliteter, god lokalisering ved Trønderbanen og sentral beliggenhet mellom Trondheim og Værnes er noen fortrinn.

Asplan Viak AS har på oppdrag fra Malvik kommune utarbeidet en reguleringsplan (områdeplan) for Hommelvik sentrum fram til første gangs behandling. Planarbeidet er utført i tett dialog med Malvik kommune og gjennom en bred medvirkningsprosess med regionale myndigheter og innbyggerne kommunen. Planen skal sikre en langsiktig utvikling av Hommelvik som legger til rette for en bærekraftig utvikling både miljømessig, økonomisk og sosialt. 

Landskapsrommet ved Trondheimsfjorden, elva, sjøen og den kulturhistoriske trehusbebyggelsen danner viktige premisser for stedsutviklingen. Jernbanen er en ressurs for stedet som kollektivknutepunkt, men jernbanelinjen danner samtidig en sterk barriere mellom ulike deler av sentrum og mot sjøen. En sentral problemstilling i arbeidet har vært å lage et helhetlig grep for sentrumsutviklingen ved bl.a. å koble arealene på nordsiden av jernbanen med det historiske sentrum på en god måte. 

Det er utarbeidet visjonsmodeller med overordnet plangrep for en langsiktig sentrumsutvikling. Reguleringsplanen viser en ny struktur i Hommelvik sentrum. Det er også utarbeidet en Estetisk veileder med gatebruksplan, samt vannlinjeberegning for elva Homla som del av det tverrfaglige planarbeidet. Planen tilrettelegger for en urban vekst med høyere utnyttelse og fleksibel funksjonsmiks med boliger, arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet og servicetilbud. 

Planen skal legge til rette for et inspirerende, mangfoldig og inkluderende småskala bymiljø med høy arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og uterom. Ønsket om fortetting er avveid mot hensynet til den eksisterende trehusbebyggelsen og kirken. 

Mer om planen:

Malvik kommune Planinnsyn 

Presentasjon og referat etter folkemøte