Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Ski - Bydel Ski Øst

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Ski øst, Ski kommune

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Som underlag for kommunedelplan for Ski bydel øst, har Asplan Viak utarbeidet en mulighetsstudie som del av en planleggingsprosess for en formell plan. Oppgaven har vært å undersøke og illustrere et overordnet plangrep for en bærekraftig byutvikling av Ski øst

Sentralt i arbeidet har vært å koble den fremtidige bydelens infrastruktur med Ski sentrum, og å lage et helhetlig grep for utvikling. Arbeidet er basert på forutsetninger i planprogrammet til kommunedelplanen om at Ski Øst skal bli en bærekraftig bydel og boligreserve for Skis utvikling med plass til ca. 4000 boliger. Mulighetsstudien ble innledet med analyser av dagens situasjon med fokus på etablering av ny infrastruktur i forhold til bærekraftig vekst. Arbeidsmetodikken har vært tette dialogmøter med de private grunneierne og relevante etater, analyser basert på SSB, GIS, ATP-modellen og fysiske studier i 3D Sketch-up.

Grepet er overordnet og langsiktig.  Konseptet er basert på tanken om at Ski sentrum ikke trenger å utvides østover, men forbli en klart definert bykjerne mens utviklingen østover komplementerer denne med en definert rolle som byens grønne have med rekreasjonsmål for alle i Ski. Med utgangspunkt i områdets store landskapsskål samles overflatevann og dagens fragmenterte "grønne rester" fra skog og gårder til en helhetlig grønn struktur som tangerer Ski sentrum. Her skal det det legges til rette for høy tetthet med arbeidsplasser og blandede boligtypologier; leiligheter, rekkehus, townhouse, barnehager, skoler, lokalsenter med handel og service samt rekreasjonsmål som badehus. Mulighetsstudien er en visjon for en bærekraftig utvikling av Ski Øst som ny bydel til fots, sykkel og buss.

Les mer om mulighetsstudien her:

Østlandets blad
oblad.no

Mulighetsstudie av Asplan Viak
Bydel Ski Øst - Mulighetsstudie av Asplan Viak mars 2014