Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

02

Samspillet på Brøset

Lokasjon

Brøset, Trondheim kommune

Tidsrom

2010

Om prosjektet

Asplan Viak ble høsten 2010 prekvalifisert til å delta i det parallelle oppdraget med å utvikle Brøset til en klimanøytral bydel.

Bydelen skulle være helhetlig planlagt med lavt energiforbruk og sunne byggematerialer, der maksimal reduksjon av klimagassutslipp var en premiss. Asplan Viaks team anså prosessen som minst like viktig som det arkitektoniske svaret i dette prosjektet, og har derfor utformet prosjektet som et spill. 

Asplan Viak AS har sammen med Entasis arkitekter fra København utarbeidet Samspillet på Brøset. Målet om reduksjon fra 10,7 til 3 tonn CO2–utslipp per person per år på Brøset er beregnet som nødvendig for å bidra til at den globale oppvarmingen ikke øker mer enn 2 grader celcius innen 2020. 

Dette er et radikalt mål innenfor en kort tidshorisont som krever et målrettet og omfattende samspill for å lykkes. Utfordringen både i prosjektet er hvordan Brøsetprosjektet kan få en ny og fundamental betydning for kunnskapsbyen Trondheim, som en arena for å dele idéer omkring og høste erfaringer av forståelsen av samspillet mellom kunnskap, landskap og levesett i en evolusjon over tid som er realistisk, overlevelsesdyktig og CO2–dempende.

Samspillet på Brøset foreslås som et 10 års prosjekt for etablering av en ny bydel med ca. 4600 nye innbyggere. Bydelen er beregnet for ca 1600 nye boliger samlet om en felles allmenning som utgjør bydelens energimessige og sosiale motor med kunnskapsbase (skole, bibliotek, kveldsskole m.v.), helse- og velferdsbase (eldresenter, omsorgsboliger, restaurant m.v) og andre sentrale basefunksjoner omkring. Bebyggelsen rammes inn av en tur-rute kalt Loopen, som sammen med andre tilbud som bl.a. flerbrukshall og 7-er bane skal inspirere til økt fysisk aktivitet. Som bindeledd mot omgivelsene etableres et raust grønt fellesområde for lek, aktivitet, kolonihager, frukthager som blir et tilskudd til hele nærmiljøet . 

For å oppnå rask effekt av at noe skjer, foreslås det at man starter med etablering av for eksempel en pionerkolonihage og pionerkunstverk allerede sommeren 2011. Dette må følges opp med andre aktivitetsskapende og motiverende midlertidige tiltak inntil byggeprosjektene kan startes våren 2013. Beboerne på Brøset får en grønn og frodig bydel med et mangfoldig tilbud både for aktivitet, offentlig og privat servicetilbud og mulighet for drive egen næring. For å oppnå dette må de fleste forsake egen bil ved å bli medlem i en stor felles bildelering, påregne å bo på mindre kvadratmeter per person og i større grad bytte varer og tjenester i stedet for å kjøpe dem. Det legges opp til at flere spiser sammen flere dager i uka (på restaurant). Det er litt dyrere, men kan vise seg å være både mer økonomisk og mer miljøvennlig i lengden.