Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Kommunedelplan Narvikhalvøya

Lokasjon

Narvikhalvøya, Narvik kommune

Tidsrom

2011

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag fra Narvik kommune utarbeidet en revidert Byanalyse, en sosiokulturell analyse samt en mulighetsstudie som grunnlag for kommunedelplanen for Narvikhalvøya, som er under utarbeidelse. Vi har i tillegg utarbeidet en estetisk veileder for de tre sentrumsområdene Oscarsborg, Frydenlund og Trekanten.

Veilederen har som hensikt å være et mest mulig operativt verktøy i den videre plan- og byggesaksbehandlingen. Man har derfor forsøkt å gjøre den så enkel og grafisk tilgjengelig som mulig, til fordel for tekst og rapportsjargong.

Narvik er en spennende by med mange kvaliteter. Landskapet spiller en sentral rolle i bybildet. Malmtransporten har vært og er viktig for Narvik som by, og har en selvsagt og fremtredende plass i bybildet. Byen er delt i flere adskilte områder, både på grunn av det naturgitte terrenget og jernbanen, som går gjennom byen og ut til utskipingsområdet i sørvest. Den historiske bebyggelsen i Narvik danner viktige premisser for framtidig utvikling av byen. Flere deler av byen inngår i Riksantikvarens register over nasjonale viktige byområder. Tiltak i områdene må avklares med vernemyndighetene.

Byanalysen er en beskrivelse av byen som en fysisk struktur. Den fokuserer på arkitektoniske, byplan- og landskapsmessige forhold som er karakteristiske for Narvikhalvøya eller av betydning for byens framtidige fysiske utvikling. Analysen studerer muligheter og begrensninger som ligger i de gitte forutsetningene i landskap og byform/-struktur og i de endringsprosessene som er i gang. Analysen er innrettet mot å være problematiserende, det vil si at den er innspill til strategidiskusjoner omkring byutvikling.

Den estetiske veilederen skal være et verktøy for plan- og byggesaksbehandlere og politikere i Narvik kommune. Veilederen skal kunne brukes ved behandling av saker som angår utviklingen av sentrum. Det er et mål at veilederen gjennom utarbeidelsesprosessen og praktisk bruk skal bidra til å:

  • Fokusere på estetisk utforming av omgivelsene
  • Bevisstgjøre om at utforming av de fysiske omgivelsene på flere nivåer har betydning for helheten
  • Øke trivsel, tilgjengelighet og attraktivitet for brukere av sentrumsområdene.

Les mer på kommunens egne nettsider: 

narvik.kommune.no

Estetisk veileder for Narvik