Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Geiranger - tettstedsutvikling

Lokasjon

Geiranger, Stranda kommune

Om prosjektet

Analysen og tilstandsrapporten danner grunnlag for videre planarbeid og utvikling, og skal munne ut i en visjon for- og strategier for framtidig utvikling og utforming av stedet Geiranger.

Geiranger er ett av de fremste turistmålene i landet. Turismen har vært grunnlaget for tettstedet i mer enn 100 år. En bygd med 250 innbygger har anslagsvis 500 000 besøkene i løpet av 5 hektiske sommermåneder. I 2006 ble fjordlandskapet rundt Storfjorden innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Geiranger inngår i verneområdet og har fått et ytterligere fokus. Det stilles således store utfordringer til Geiranger både som en opplevelse i seg selv og som inngangsport til verdensarvattraksjonen. Kommunen har inngått en partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylke om tettstedsutvikling i Geiranger. Utviklingsarbeidet er lagt opp tredelt:
 

  1. Stedsanalyse gir en tilstandsrapport med vekt på de fysiske forholdene på stedet og en analyse av utviklingen (endringskreftene) som har virket. Dette er et fundament for å diskutere videre utvikling der en ønsker å få fram både visjoner/ bilder om framtidig utvikling og verktøy for å få til en ønsketutvikling. Det er utarbeidet egen rapport: “Stedsanalyse Geiranger”, november 2007, Asplan Viak AS.
     
  2. Parallelt med analysen er det gjennomført en kulturhistorisk tilstandsrapport av kulturminner i Geiranger tettsted.
    Innenfor tettstedsområdet er det identifi sert ca 70 bygninger som kan være bevaringsverdige. Disse er nærmere registrert og kartlagt. Det er utarbeidet egen rapport: “Kulturminneregistrering Geiranger”, november 2007, Asplan Viak AS.
     
  3. Analysen og tilstandsrapporten danner grunnlag for videre planarbeid og utvikling, og skal munne ut i en visjon for- og strategier for framtidig utvikling og utforming av stedet Geiranger. Som en del av arbeidet vektla Stranda kommune å få til inkluderende prosesser som kunne virke mobiliserende. Det er oppnevnt en ressursgruppe som har arbeidet gjennom tre dagssamlinger med å konkretisere visjoner, mål, strategier og tiltak for Geiranger. Sluttrapporten er en oppsummering av prosessen.