Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

04

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

05

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

06

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

07

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

08

Ringshaugstranda

Prosjektkategori

Leke- og aktivitetsområder

Lokasjon

Tønsberg

Om prosjektet

Ringshaugstranda er Tønsbergs bystrand og store utfartsmål sommerstid. Mangel på parkeringsplasser og trafikale problemer på dager med mye besøk, gjorde at strandområdet måtte utbedres.

Ringshaugstranda er Tønsbergs bystrand og store utfartsmål sommerstid. Mangel på parkeringsplasser og trafikale problemer på dager med mye besøk, gjorde at strandområdet måtte utbedres. I utkanten av området er det laget en større, asfaltert parkeringsplass. Nærmest stranden er det etablert «grønne» parkeringsplasser (gress isådd grus) for at disse skal fremstå som grønne arealer de delene av året plassene ikke er i bruk. Langs stranden er det laget gangsti i betong. Den har belysning, og noen steder sittekanter. For rullestolbrukere er det laget tverrforbindelser i betong ut fra gangstien. Det er etablert en ny sandvolleyballbane i tillegg til en oppgradering av den eksisterende banen, og det har blitt laget til aktivitetsområder med utedusjer. Sentralt i området er det anlagt sykkelparkering. Det er lagt vekt på bruk av stedegen vegetasjon og bestandige materialer for at anlegget skal være robust og tåle hard bruk.