01

DiVA

Prosjektkategori

VA-utredning og forvaltning, hovedplan, saneringsplan

Tidsrom

2012 - 2017

Om prosjektet

Norske vann- og avløpsledningsnett forfaller og kommunene mangler ofte folk, kompetanse og datagrunnlag for å uføre sanering av riktig ledning til riktig tid. Dette har ført til et spennende samarbeid mellom rådgivere og forskningsmiljø for å løse utfordringen.

DiVA er et FoU prosjekt som ble utført i årene 2012-2017, som et samarbeidsprosjekt mellom Asplan Viak AS, Norconsult, SINTEF, BIT, NTNU, Rosim, Norsk Vann, MEF, rørprodusenter og flere kommuner. Prosjektet handlet om å ta resultatene av 15 års forskning, utført av de landene i Europa som er lengst fremme på området infrastrukturforvaltning og tilpasse dette til norske forhold. Prosjektets mål var å beskrive en optimal planleggingsmetodikk for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner.
 

DIVA er en nasjonal dugnad for å forbedre transportsystemet for vann og avløp som er forberedt i flere år. Prosjektet har allerede stor oppmerksomhet fra en samlet VA-bransje ved at Norsk Vann deltar og VAnnforsk er støttespiller. Prosjektet vil gagne vanlig folk, kommuner og forsikringsselskaper. Deltakelse i denne type prosjekt vil mer enn noe annet kunne bidra til besparelser i alle ledd i samfunnet.

- Sveinung Sægrov, NTNU

 
Norsk Vann rapport 196/2013 Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer er i tråd med DiVA metodikken og inneholder eksempler og praktiske tips som kan benyttes i en DiVA plan.
 
Prosjektets bakgrunn var det store saneringsetterslepet på vann- og avløpsnett i Norge, i tillegg til strengere myndighetskrav, klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering. Kombinert med at kommunene ofte har begrenset tilgang på kompetanse og ressurser gir dette store utfordringer for kommunene. 
 
Utfordringen for de som utarbeider Hoved- og Saneringsplaner har hittil vært å lage planer med god målbarhet, både for ledningsnettets status, målene som settes i planen, og resultatene av å gjennomføre handlingsplanen. Dette resulterte derfor i et behov for å optimalisere og effektivisere planleggingsprosessene for å sikre at kommuner i større grad enn tidligere investerer penger i rett vann-/avløpsledning til rett tid. En DiVA plan vil på sikt kunne sikre de kommunene som utarbeider og gjennomfører slike, både bedre vannkvalitet, tilstrekkelig vann, renere vassdrag og et mer effektivt og velfungerende avløpsnett.
Endelig leveranse til kunden vil bestå av rapport med tilhørende notater og aktuelle vedlegg som temakart og ulike excelark.
 
Bruk av DiVA metodikken skal;
 
  • Avdekke konkrete og målbare mål for den aktuelle kommune
  • Gi kommunen en god oversikt over hva slags grunnlagsdata denne har og hva som bør innhentes i fremtiden
  • Gi en diagnose for VA-systemet
  • Gi en prognose for VA-systemet
  • Gi en handlingsplan som sikrer god måloppnåelse
  • Øke sannsynligheten for at den enkelte kommune investerer pengene i riktig ledning til riktig tid
  • Sikre en prioritering av tiltak som vektlegger både risiko, ytelse og økonomiske faktorer
  • Gi kommunen tall for CO2 utslipp som resultat av gjennomføring av handlingsplanen
  • Gi levende planer som kan revideres fortløpende etter behov
  • Gi mer enhetlige planer
Konkret resultat av prosjektet er en digital «kokebok» som leder brukeren gjennom prosessen med å utarbeide hovedplan eller saneringsplan, maler, excelark og linker til ulike analyseverktøy etc. som vil være nyttige hjelpemidler og verktøy ved utarbeidelse av en plan.
 
DiVA-metodikken passer både for store kommuner, små kommuner, kommuner som ikke har planer fra tidligere og kommuner som har en sanerings- eller hovedplan med behov for revisjon.