01

02

FoU: DIVA

Prosjektkategori

Forskning og utvikling

Tidsrom

2012 - 2017

Om prosjektet

"Norske vann- og avløpsledningsnett forfaller og kommunene mangler ofte folk, kompetanse og datagrunnlag for å uføre sanering av riktig ledning til riktig tid. Dette har ført til et spennende samarbeid mellom rådgivere og forskningsmiljø for å løse utfordringen"

Bakgrunn/problemstilling
Sanering av ledningsnettet blir én av de største utfordringene innenfor vann- og avløpssektoren de neste tiårene; behovet for investeringer er på flere hundre milliarder. Det er ikke nok ressurser til dette i Norge, hverken når det gjeler personell eller penger. Vi må derfor finne bedre og smartere måter å jobbe på, og, ikke minst, sikre at pengene som investeres gir de riktige ledningene og løsningene.


Målsetting
Målsettingen med arbeidet er å utvikle et nytt digitalt verktøy for utarbeidelse av sanerings- og hovedplaner for vann og avløp.


Metoder/resultat
De landene i Europa som er lengst fremme innenfor saneringsplanlegging er Norge, Tyskland, Portugal og Spania; forskningsmiljøene i disse landene har samarbeidet i ca. 15 år. Det har resultert i en ny metodikk med mange tilhørende verktøy som nå er klare til å rulles ut på markedet. Asplan Viak har tidligere vært med på å utarbeide Norsk Vann veileder 196/2013, som også beskriver metodikken. Konkret beskriver den prosess/fremgangsmåte for de forskjellige arbeidstrinnene for utarbeidelse av hoved-/saneringsplaner, i tillegg inneholder den flere konkrete eksempler fra norske kommuner.

FoU-prosjektet skal resultere i et digitalt verktøy/veileder for utarbeidelse av hoved- og saneringsplaner. Å delta i utviklingen av dette, vil gjøre Asplan Viak i stand til å utarbeide betydelig bedre og mer velbegrunnede hoved- og saneringsplaner på en mer effektiv måte. At fylkesmennene har begynt å kreve saneringsplaner i kommunenes utslippstillatelser, vil øke etterspørselen betydelig.


Status
Det er gjort flere innledende utredninger og undersøkelser. Nærings PhD’en som er en del av prosjektet, utført av Marius Møller Rokstad, er avsluttet. Marius har som en del av oppgaven blant annet sett på hvilken type og kvalitet av data kommunene bør samle inn for å ha godt nok grunnlag til å planlegge hvilken ledning som bør saneres til hvilken tid. Han har benyttet statistiske modeller for nedbrytning av ledninger og bruddprediksjon. Pågående arbeider er gjennomføring av pilotprosjekter hos noen av kommunene som deltar i prosjektet og utarbeidelse av eksempler, som skal være en del av guiden/veiledningen. Planlagt avslutning er slutten av 2017. 

 

Faglige bidrag fra Asplan Viak

Anette Kveldsvik Desjardins
Har omfattende erfaring fra utredningsprosjekt innen VA-sektoren. De siste årene har hun i hovedsak arbeidet med overordnet planlegging innen avløpssektoren og har bred erfaring i utarbeidelse av hoved- og saneringsplaner. Erfaringene har gitt henne god innsikt og forståelse for hva som er problemstillingene i avløpsnettene rundt omkring i norske kommuner, samt bruk av analyser og verktøy for å finne gode løsninger på utfordringene. Anette bidrar gjennom hele DIVA-prosjektet med input til og utforming av det endelige produktet, i tillegg til utprøving av verktøyet hos kommuner.


Marius Møller Rokstad
Tar en PhD som en del av DIVA-prosjektet. Han er spesialisert i hydraulisk modellering og risikobasert fornyings- og saneringsplanlegging. Marius har jobbet med innsamling av data for drift og forvaltning av VA-anlegg og bruk av statistiske modeller for nedbrytning av ledninger og bruddprediksjon. Han ser spesielt på hvilken type og kvalitet av data kommunene bør samle inn for å ha godt nok grunnlag til å planlegge hvilken ledning som bør saneres til hvilken tid.

 

Prosjektansvarlig
Norconsult


Budsjett/finansieringskilde/intern FoU-støtte

  • Totalt budsjett kr 12 584 000.
  • Asplan Viak kr 2 242 000 inkludert egeninnsats og doktorgrad for en medarbeider.
  • Egeninnsats Norconsult kr 3 400 000.