01

02

03

FoU: helTREnkelt

Prosjektkategori

Forskning og utvikling

Tidsrom

2014 - Planlagt avslutning 2016

Om prosjektet

"Det er ikke først og fremst kravene til energirammer som står i vegen for naturlig/hybrid ventilasjon. Det er regnereglene i standardene"


Bakgrunn / problemstilling
Dagens bygninger er ofte så kompliserte at mange eiendomsforvaltere ikke har kompetanse til å drifte de tekniske systemene etter hensikten. Målet om en byggstandard tilnærmet nullutslippsnivå (NZEB) innen 2020, krever dessuten at vi må begrense avhengigheten av installasjoner og utstyr knyttet til oppvarming/ kjøling, og, ikke minst ventilasjon. Et grunnpremiss i dette FoU-prosjektet er at tiltakene for energieffektivisering i utgangspunktet bør være passive, det vil si uavhengige av ekstern energiforsyning.

En rekke passive tiltak kan imidlertid ikke godskrives i de beregningene som forutsettes i dagens energiforskrifter; dette bremser utnyttelse av en tradisjonelle, arkitektonisk grep knyttet til energieffektivisering via formgiving av rom/ bygningskropp og materialvalg. Dette kompliserer spesielt bruk av naturlig/ hybrid ventilasjon basert på reelt ventilasjonsbehov og i samvirke med materialer som bufrer temperatur, fukt og forurensninger.


Målsetting
Målet er å utvikle en ny metodisk tilnærming for å utforme energieffektive bygninger og legge til rette for at passive grep for energieffektivisering kan godskrives i beregningsmetodene forutsatt i Teknisk forskrift.


Metoder / resultat
Litteraturstudier og simuleringer dannet grunnlaget for delrapporten «Absolutt Passiv Energidesign», utgitt i desember 2014. Den presenterer planleggingsverktøyet knyttet til “Lima-pyramiden”, med en generell oversikt over passive klimatiseringstiltak. Benyttet i tidligfase-planlegging, kan disse tiltakene redusere behovet for oppvarming, kjøling og ventilasjon. Materialvalg er løftet opp som en viktig del av strategien, og bruk av tre som fuktbuffer er behandlet spesielt. Simuleringer viser at en naturlig ventilert bolig med behovsstyrt naturlig ventilasjon og forvarming av inntaksluft i klimarom, samt omfattende termisk soning, kan oppfylle passivhusnivå til romoppvarming med god margin.


Status
Formidling av foreløpige resultater knyttes til høringsprosessen for nye energiregler våren 2015. Neste fase vil bestå av tilrettelegging for målinger av energieffekter ved bruk av treoverflater i studenthybler på Øvre Sund i Drammen, i regi av Studentsamskipnaden i Buskerud (SiBU) v/Rodeo arkitekter.

 

 

Faglige bidrag fra Asplan Viak

Arne Førland Larsen 
Simuleringer av bolig med to ulike ventilasjonskonsept, hhv Absolutt Passiv Energidesign/naturlig ventilasjon (APE) og mekanisk ventilasjon (MEK).


Anne Sigrid Nordby 
Case-studier på overflatebehandling av tre, kvalitetssikring av rapport.


Per F. Jørgensen 
Kvalitetssikring av rapport.


Prosjektansvarlig
Gaia Lista


Budsjett/finansieringskilde/intern FoU-støtte

- Totalt budsjett Kr 2 360 000 – Asplan Viak budsjett kr 510 000.

- Innovasjon Norge, Hunton og egenandel fra deltakende bedrifter.

Asplan Viak bidrar med interne FoU-midler på kr 255 000.