Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

FoU: Klimakost

Prosjektkategori

Forskning og utvikling

Tidsrom

2015

Om prosjektet

Med Klimakost kan offentlige og private kunder utarbeide sine egne klimastrategier. Vi snakker om skreddersøm. Klimafotavtrykk og grønne innkjøpsstrategier er begrep som er kommet for å bli.

 

Bakgrunn / problemstilling
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter er opptatt av å redusere sin belastning på miljøet. Loven om offentlige anskaffelser gir adgang til å vurdere miljø som ett av flere kriterier i anskaffelser. Klimakost-metodikken gjør det mulig å kartlegge hvilke typer anskaffelser som forårsaker størst utslipp, basert på det økonomiske regnskapet for enheten, inkludert indirekte utslipp knyttet til innkjøp fra underleverandører.

Tallene viser klimarådgivere og innkjøpspersoner hvilke innsatsfaktorer som bidrar mest til klimafotavtrykket, inkludert hvilke tjenesteområder som bruker de aktuelle innsatsfaktorene. Oversikten gjør det enkelt å rette tiltak og grønne innkjøpsstrategier mot de varegruppene og tjenesteområdene som er viktigst, samt hindre bruk av store ressurser på områder med mindre betydning.

Den aktuelle informasjonen er et relevant utgangspunkt for å utarbeide handlingsplaner for reduksjon av klimapåvirkning i den enkelte organisasjon. Det er et stort udekket behov for statistikk for klimautslipp i kommunene, spesielt etter at SSB sluttet å publisere utslippstall for kommunene.
 

Målsetting
Målsettingen med FoU-prosjektet var å etablere en fleksibel webplattform for å tilby Klimakost til offentlige og private kunder. Plattformen måtte legge til rette for en modulbasert tilpasning og skreddersøm, basert på den enkelte kundes behov.


Metoder/resultat
Portalen for Klimakost er utviklet av Asplan Viaks Energi- og miljøavdeling i samarbeid med en IT-programmerer fra vår avdeling for Plan og analyse.

Fordi Klimakost retter seg mot miljøprestasjon på organisasjonsnivå, er det et svært nyttig verktøy for bedrifter som benytter seg av miljøledelse og miljøsertifisering av ulike varianter.

Status
Portalen http://klimakost.asplanviak.no har foreløpig mest innhold tilpasset kommuner.

 

 

FAGLIGE BIDRAG FRA ASPLAN VIAK


Hogne Nersund Larsen
Har spesielt arbeidet med tilpasningen av standardisert bedrifts- og kommunespesifikk informasjon til utslippsmodeller basert på miljøutvidet kryssløpsanalyse eller prosessbasert livsløpsanalyse (LCA). Dette inkluderer bruk og bearbeiding av økonomiske data fra regnskap, eller fysiske data fra ulike logg-systemer. Hogne har en doktorgrad fra NTNU fra 2011.


Christian Solli
Har utviklet og oppdatert utslippsmodellen som ligger bakenfor regnskapstallene for bedrifter eller kommuner/fylkeskommuner. Han har bakgrunn fra forskning på NTNU, og sammen med kollegaer startet han i 2008 konsulentselskapet MiSA, nå en del av Asplan Viak. Christian er gruppeleder for energi- og miljøgruppa i Trondheim.


Espen Ørnes
Har bidratt med implementering på webportalen klimakost.asplanviak.no
Ørnes har tidligere utviklet blant annet ATP-modellen og klimakalkulatoren til NSB.

 

Prosjektansvarlig
Klimakost ble utviklet under Hogne Nersund Larsens doktorgradsarbeid. Metodikken ble videreutviklet i MISA, heleiet av Asplan Viak.

 

Budsjett / finansieringskilde

- Asplan Viak

- Innovasjon Norge

- Skattefunn

- Sør-Trøndelag fylkeskommune