Foto: Nordic Built Component Reuse.
Foto: Nordic Built Component Reuse.

01

Foto: Nordic Built Component Reuse
Foto: Nordic Built Component Reuse

02

Foto: Nordic Built Component Reuse
Foto: Nordic Built Component Reuse

03

Foto: Nordic Built Component Reuse
Foto: Nordic Built Component Reuse

04

FoU: Nordic Built Component Reuse

Prosjektkategori

Forskning og utvikling

Tidsrom

Mars 2014 - November 2016

Om prosjektet

Ombruk blir lettere ved begrenset variasjon i materialbruk, enkle komponenter med lang levetid, fleksible forbindelser og tydelig adskilte materialsjikt.

Bakgrunn / problemstilling
Rivning genererer enorme mengder avfall hvert år. Samtidig er det stadig mer fokus på ressursbruk og på miljøbelastninger ved materialbruk knyttet til nybygg. Hvorfor kjøpe nye materialer hvis det er mulig å gjenbruke mer av de som allerede finnes?

Ombruk reduserer press på primære ressurser og hindrer samtidig at avfall går til deponi. Gjennom ulike faser av et produkts levetid kan ombruk føre til redusert energibruk, redusert forurensning, redusert bruk av arealer til materialutvinning og redusert bruk av arealer til deponering av avfall.

Teknisk forskrift (TEK10 § 9-5 Avfall, punkt tre) foreskriver «Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.» I praksis viser det seg imidlertid at ombruk kan bli en krevende øvelse. Vi trenger derfor konkrete eksempler på hvordan avfallsmaterialer kan omdannes til attraktive nye produkter, samt eksempler på hvordan man kan utforme byggekomponenter som tar høyde for gjentatte livsløp.


Målsetting
Utvikle konkrete prototyper som viser hvordan typiske avfallsfraksjoner kan omdannes til attraktive produkter for bruk i nye bygg. Produktutviklingen legger vekt på komponenter som også er egnet for ombruk etter første generasjons bruk. En hensikt er å frembringe innovative løsninger som er kommersielt interessante for gjenbruksforetak. Det langsiktige målet er å endre status for demonterte bygningsdeler fra å være avfall, i beste fall egnet for material-gjenvinning/ “downcycling”, til å representere en kulturell ressurs.


Metoder / resultat

Ca. 10 ulike konsept for nye byggekomponenter er utarbeidet i vanlig forekommende ombruksmaterialer; tre (dørblader, paller, bøkeparkett m.m.), glass (hele vinduer og termoruter), betong, vinylbelegg og ventilasjons-kanaler i stål. Tre av disse modellene, sammen med tilhørende katalog, ble presentert på utstillingen «Lev vel» på Norsk design og arkitektursenter (DogA) i Oslo november 2014.


Status

Prosjektet avsluttet november 2016. For mer info, se rapport.

 

Oppdragsansvarlig Asplan Viak
Anne Sigrid Nordby


Faglige bidrag Asplan Viak
Anne Sigrid Nordby
Prosjektutforming, oppfølging av design, kvalitetssikring


Christian Solli
LCA


Prosjektansvarlig
Tegnestuen Vandkunsten v/arkitekt Søren Nilsen


Budsjett / finansieringskilde / intern FoU støtte
- Totalt budsjett kr 4 300 000, Asplan Viaks budsjett ca. kr 400 000

- Nordic Built Funding og egenandel fra deltakende bedrifter

- Asplan Viak bidrar med interne FoU - midler ca. kr 200 000