01

Veiledning for offentlige anskaffelser av transport -og behandlingstjenester for avfall

Prosjektkategori

Utredning

Lokasjon

oslo

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Veiledningen beskiver gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, og sikrer på den måten at kommunene får gode tjenester, samtidig som anskaffelsen gjøres riktig i henhold til regelverket.

Kommuner og interkommunale avfallselskap har ansvaret for å samle inn avfall fra husholdninger og sørge for at avfallet blir behandling eller gjenvunnet. De kommunene eller avfallselskapene som ikke har egne anlegg for behandlingen, kjøper avfallsbehandlingstjenester for flere milliarder kroner årlig. Disse tjenestekjøpene er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Veiledningen beskiver prosessen for å gjennomføre anskaffelsesprosessen slik at kommunene får gode tjenester, samtidig som anskaffelsen gjøres riktig i henhold til regelverket

Kommunene samler inn kildesortert avfall fra husholdinger og avfall fra gjenvinningsstasjoner. Kildesorteringsordningene varierer fra kommune til kommune, de største avfallsfraksjonene er:

  • Matavfalll
  • Papir
  • Glass -og metallemballasje
  • Plast
  • Farlig avfall
  • Restavfall - det som blir igjen når det andre er sortert ut.

Kommunene som ikke har egne anlegg for behandling, må kjøpe behandlingstjenester og transport fra egne anlegg til gjennvinnings - eller behandlingsanleggene. Det er en kompleks prosess å gjennomføre disse kjøpene på en god måte,  som både sikrer at kommunens krav til tjenesten sikres, og at gjennomføringen gjøres i riktig i henhold til anskaffelsesregelverket. Disse anbudskonkurransene har blitt gjennomført på mange forskjellige måter i forskjellige kommuner og det er en del tvister knyttet til gjennomføring av konkurransene. Veiledningen skal bidra til at det stillles mer harmoniserte krav til tjenestene, dokumentasjonskrav til tilbyderne, måten konkurransen gjennomføres på og

Veiledningen er laget med eksempler for kjøp av behandling av matavfall på biogassanlegg og restavfall for forbrenningsanlegg og transport fra kommunen til behandlingsanlegg. For andre avfallsfraksjoner og andre typer anskaffelser, kan framgangsmåten brukes, men kravene til tjenesten må tilpasses behovet.

Rapporten kan lastes ned http://www.avfallnorge.no/artikkel.cfm?pArticleId=34947&pArticleCollectionId=3918 her