Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Saneringsplan Solumstrand rensedistrikt, Drammen

Prosjektkategori

Overordnet planlegging vann og miljø

Lokasjon

Drammen kommune

Tidsrom

2015-2016

Om prosjektet

Asplan Viak utarbeider saneringsplan for avløpsledningsnettet i Solumstrand rensedistrikt i Drammen kommune, i tillegg til planer for separering av to bekker i området. Planområdet er stort og består av flere bydeler / sentrumsområder.

Solumstrand rensedistrikt produserer avløp fra ca. 60 000 personer, i tillegg til industri.

Hensikten med saneringsplanen er å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak med sikte på å overholde utslippstillatelsen fra Fylkesmannen og lokale miljømål forankret i kommunens hovedplaner. Sentralt i arbeidet står overholdelse av utslippstillatelsen (tilføringsgrad), reduksjon av fremmedvannsmengder og mål om badevannskvalitet i vassdragene.

Problemstillinger innenfor planområdet 

 • Meget stort planområde
 • Mange urbane sentrumsområder
 • Vurdering av nedleggelse av Muusøya renseanlegg og overføring til Solumstrand renseanlegg
 • Koordinering mot flere andre planer

Hovedutfordringene i ledningsnettet innenfor planområdet er

 • Fremmedvann
 • Stor andel eldre fellesledninger med innlekking
 • Overholdelse av utslippstillatelse (tilføringsgrad)
 • Overløpsdrift
 • Overholde rense- og utslippskrav i dag og i fremtiden
 • Utnyttelse av eksisterende ledningsnett/magasinering
 • Befolkningsøkning
 • Klimaendringer
 • Separering av bekker 


Ved hjelp av blant annet ulike temakart i ArcGis og simuleringer med en hydraulisk modell over avløpsnettet, utarbeides det en handlingsplan for å oppfylle kommunens mål om økt tilføringsgrad og reduksjon av fremmedvann. Dette vil føre til reduserte utslippsmengder og bedret badevannskvalitet. Handlingsplanen skal anbefale investerings- og driftstiltak for årene 2016-2020, med en total investeringsramme på 30-40 mill. kr. per år.