01

Saneringsplan Singsaker avløpssone

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

Ferdig 2014

Om prosjektet

Singsaker avløpssone er på 234 ha, kun 10% er separert, belastningen fra området tilsvarer i overkant av 19 000 pe. På oppdrag fra Trondheim kommune utarbeidet Asplan Viak saneringsplan for området.

Avløpet samles i et avskjærende ledningssystem langs Nidelva med 7 pumpestasjoner som pumper videre via PA18 Nidarø til Høvringen-tunnelen. Det er til sammen 20 overløp i sonen, tilsammen fører de et beregnet utslipp på 180 kg fosfor/år til Nidelva.

Avløpsledningene i sonen er i hovedsak bygget mellom 1900-1940, skade-klassifiseringen viser at en del av de eldste betong- og leirledningene er i svært dårlig forfatning. I følge modellberegninger har en god del strekninger kapasitetsproblemer ved dimensjonerende regnskyll (20 årsregn + 20 %).

Hovedtiltakene i sonen går på samordning og nedlegging av pumpestasjoner og overløp, samt separering der faktorer som kapasitetsproblemer, dårlig tilstand og andre infrastrukturtilltak skal gjennomføres.

Alle tiltakene er rangert etter en innbyrdes vekting i forhold til fosforreduksjon, reduksjon i kapasitetsproblemer og reduksjon i ledninger med dårlig kvalitet.