01

Saneringsplan Lerkendal Avløpssone

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2010

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet saneringsplan Lerkendal; en helhetlig plan for å forbedre avløpsnettet gjennom reduksjon av forurensningsutslipp, bedre service til abonnentene og bedre driftsøkonomi for kommunen.

Lerkendal avløpssone omfatter et område på ca. 2600 daa. I denne sonen skapes det avløpsvann tilsvarende 10 800 PE.

Avløpsnettet i området består av omtrent halvparten fellessystem og resten hovedsakelig uvirksomt separatsystem. Alt avløpsvann i sonen ledes til Fredlybekken PS, derfra pumpes vannet over Nidelva og inn på avløpstunnelen mot Høvringen RA.

Totalt tap fra avløpssystemet i sonen tilsvarer utslippet fra 861 pe. Det meste av forurensningene skyldes utslipp fra overløpene under regnvær; de havner i Nidelva.

Viktigste tiltak i planen

  • Bygge overvann-ledning gjennom områder med fellesystem, for å tilkoble ikke-virksomme separatsystem.
  • Legge dykkerledning for transport av spillvann over Nidelva uten pumping.

Planen omfatter en prioritert liste over tiltak for forbedring av avløpsanlegget.