01

Hovedplan vannforsyning og avløp for Sel kommune

Lokasjon

Otta

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Overordnet plan for vannforsyning og avløp for Sel kommune i perioden 2015-2024. Kommunen leverer mye og godt vann, mens forsyningssystemet er i dårlig tilstand.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av overordnet plan for vannforsyning og avløp for Sel kommune i perioden 2015-2024. Sel kommune har et stort etterslep på rehabilitering av ledningsnett og installasjoner både innenfor vannforsyning og avløp. Kommunen leverer per i dag mye og godt vann, men forsyningssystemet er i dårlig tilstand. Ved hovedvannverket er det en lekkasjeandel på 67%. De kommunale avløpsanleggene renser tilfredsstillende (98 % rensegrad), tross store mengder fremmedvann som kommer inn på avløpsnettet. 

Arbeidet omfatter hovedpunktene

  • Gjennomgang og statusvurdering av VA-ledningsnett og tekniske installasjoner tilhørende Sel kommune.
  • Resipientvurdering og forurensningsberegninger fra utslipp fra de nesten 1000 mindre avløpsanleggene.
  • Utarbeide mål for vannforsyning og avløp i Sel.
  • Foreta en langsiktig og helhetlig vurdering av tiltak som bør/må iverksettes for å oppnå målsettingene.
  • Utarbeide handlingsplan for tiltakene med økonomiske konsekvenser (gebyrgrunnlag).
  • Presentasjon av planarbeidet for politiske organ.
  • Bidra til at kommunen drifter VA-anleggene på en miljømessig og kostnadseffektiv god måte til brukernes tilfredshet.

 

Vår oppdragsleder og fagansvarlig avløp:

Mari Kristel Gederaas

Vår fagansvarlig vann:

Ine Hovi

Sentrale medarbeidere:

Rolf E. Forbord
Ståle Fjorden

 

Dette er en første generasjonsplan for Sel kommune, og mye kartleggingsarbeid måtte gjennomføres sammen med kommunen før oppstart pga manglende ledningskartverk og nye medarbeidere på Teknisk Drift.
 

Planen skal ligge til grunn for årlige investeringer i kommunens VA-sektor de neste 10 årene.