Asplan Viak
Asplan Viak

01

Asplan Viak
Asplan Viak

02

Miljøkartlegging skolebygg, Rammeavtale Hfk

Lokasjon

Hordaland

Tidsrom

2011 - 2014

Om prosjektet

Asplan Viak har miljøkartlegt alle videregående skoler i Hordaland fylke. I første omgang ble skolene kartlagt for eventuelle forekomster av asbest og PCB. Senere er flere av skolene kartlagt i sin helhet for helse- og miljøskadelige stoffer.

På bakgrunn av utarbeidede rapporter, ble det i flere tilfeller besluttet å fjerne de helseskadelige materialene. Senere kartlegginger er utført på samtlige skoler som skal rehabiliteres eller rives. For disse kartleggingene er byggene gjennomgått for å lokalisere alle helse- og miljøskadelige stoffer. I enkelte prosjekt er utkast til avfallsplan utarbeidet.  

Miljøkartlegging er lovpålagt og gjennomføres for å sikre rett handtering ved fjerning av materialene, samt sikre at miljøfarlige stoffer ikke kommer ut i naturen. Totalt er 28 skoler med ulike byggeår og størrelse miljøkartlagt.