Ivrige tilskuere til boring i fjell fra Monsetjåren
Ivrige tilskuere til boring i fjell fra Monsetjåren

01

Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt for VA-anlegg Monsetjåren

Prosjektkategori

VA-anlegg

Lokasjon

Monsetjåren, Orkdal kommune, Norge

Tidsrom

2012 - 2015

Om prosjektet

Oppdraget gikk ut på å skaffe vann- og avløp for innbyggerne på Monsetjåren i Orkdal kommune. Gjennom arbeid på skisse- forprosjekt og detaljnivå kom prosjektgruppa fram til en løsning med tilsammen 6 km vann- og avløpsledninger, 1 høydebasseng, 1 trykkøkningsstasjon, 2 avløpspumpestasjoner, 150m styrt boring under elv og 100 m boring i fjell.

Innbyggerne på Monsetjåren i Orkdal kommune sleit med dårlig privat vannforsyning og oppdraget gikk ut på å skaffe kommunal vannforsyning til beboerne samt ta hånd om avløpet fra området. Monsetjåren ligger på ett platå ovenfor Orkdalen, og utfordringene i prosjektet har vært å kunne føre vann- og avløpsledninger opp til området. Husstandene liggger spredt samt at grunnforholdene bestod av leire og mulig kvikkleire.  Løsningen som ble valgt var styrt boring under elva Orkla og boring i fjell opp til selve Monsetjår-platået. For å kunne tilknytte de 60 eiendommene ble det nødvendig å etablere både en trykkøkningsstasjon og ett høydebasseng, samt to pumpestasjoner for avløp. Asplan Viak har vært med i hele prosessen, og har bidratt både med innmåling, registrering av eksisterende avløpsforhold, kontakt med grunneiere og Statens vegvesen for tillatelser for avkjørsler og nærføringer med riksveg. Deretter har arbeidet bestått i detaljering av VA-anlegget med tekniske installasjoner, samt gjennomføring av konkurranse med forhandlinger. I Byggeperioden har Asplan Viak stilt med Byggeleder som har bistått kommunens ansatte. Arbeidet med neste etappe for VA-anlegget er allerede i oppstarstsfasen der Asplan Viak fortsetter det gode samarbeidet med Orkdal kommune.