Terje Skaar / Asplan Viak
Terje Skaar / Asplan Viak

01

Vannforsyning Nordmarka - Ulvenskiftet

Prosjektkategori

Transportsystemer, ledningsprosjektering

Lokasjon

Ulven - Nordmarka, Os kummune, Os Hordaland, Norge

Tidsrom

2010 - 2014

Om prosjektet

En ny vannledning er etablert på strekningen mellom Ulvenskiftet, Tøsdal og Nordmarka, for å sikre vannforsyningen i Nordmarka og å etablere en ringforbindelse som også sikrer vannforsyningen i sentrale deler av Os. Fra Ulvenskiftet til Tøsdal er det også lagt spillvannspumpeledning for kloakksanering av eksisterende bebyggelse og tilrettelegging for ev. ny bebyggelse. På Tøsdal er det etablert en kloakkpumpestasjon og vann- og spillvannsledning mot eksisterende bebyggelse.

Området ligger i Os kommune ved E39 og øst for denne.  

Asplan Viak har lagt en ny vannledning, en såkalt ringledning DN355 PE, fra Ulvenskiftet ved E39 via Tøsdal og til Nordmarka. På strekningen Tøsdal - Nordmarka følger traseen Osvassdraget.

Strekning Ulvenskiftet til Tøsdal, her går vann- og spillvannsledning gjennom myrområdet ned til Tyssdalsvatnet og gjennom vatnet til Tøsdal. På denne strekningen ble hele traseen definert som sjøledning og belastet med lodd. På strekningen mellom E39 og Tyssdalsvatnet ble det også lagt en mindre spillvannspumpeledning for tilknytning av bebyggelsen langs traseen.

Ved arbeid i og ved Tyssdalsvatnet måtte hindre forurensing av vannet under fiskens gyting. Dette gjorde at arbeid i vatnenet  ble utsattt til etter gytetide. I tillegg ble det lagt ut siltgardiner for å fange opp svevestoffer fra grøftearbeidene i vannet.

På Tøsdal er det bygget spillvannspumpestasjon og avstikk for vann- og spillvannsledning mot bebyggelsen på Tøsdal for vannforsyning og sanering av kloakkutslipp og  for tilretteleging for fremtidig bebyggelse.

Spillvannspumpestasjonen er bygget nær Oselva som er en del av Osvassdraget. Her er viktig å unngå forurensing av elva som er en god fiske elv. Det ble derfor bygget overløpstank for pumpestasjonen for å hindre at spillvann renner ut i vassdraget ved pumpestopp. Det er også montert alarm på overløpet for varsling av vaktsentral.

Fra Tøsdal går traseen på østsiden av Oselva gjennom skog og myrområde, tildels i sidebratt terreng..

For å lette grunneierne sin adgang til skogen og som en ny turveg, er det på østsiden av Oselva etablert en traktorveg på deler av strekningen mellom Tøsdal og Nordmarka. Det ble utført tørrsteinsmurer mot bekker, bekkeinntak og terreng for å heve kvaliteten på ferdig anlegg.

 

Faglige detaljer

 • Ca. 575 m  ny traktorveg, planeringsbredde 2,5 m. 
 • Ca. 2000 m  VA-grøfter
 • Grunnarbeider for kloakkpumpestasjon og overløpstank med bistand til montering

 

Levering og montering av 

 • Ca. 2300 m DN 355 PE100 rør VL
 • Ca. 300 m DN300 duktil støpejern Vl
 • Ca. 280 m DN 160 PE100 rør VL
 • Ca. 1100 m DN 125 PE100 rør SP-pumpeledning
 • Ca. 240 m DN 160 PVC SP
 • Ca. 40 m DN 160 PE100 rør 
 • Ca. 30 m  DN 400 DV OV
 • Ca. 20 m  DN 315 DV OV
 • 12 stk vannkummer
 • 1 stk spillvannspumpestasjon med overbygg og overløpstank.