Terje Skaar / Asplan Viak
Terje Skaar / Asplan Viak

01

Foto: Terje Skaar / Asplan Viak
Foto: Terje Skaar / Asplan Viak

02

Foto: Terje Skaar / Asplan Viak
Foto: Terje Skaar / Asplan Viak

03

Tysse vassverk

Prosjektkategori

VA-transportsystemer

Lokasjon

Fotlandsvåg - Tysse, Osterøy kommune, Norge

Tidsrom

2013 - 2015

Om prosjektet

Osterøy kommune skal legge ny vannledning fra Fotlandsvåg til Tysse for å få drikkevann med godkjent kvalitet på Tysse. Samtidig skal det sikres brannvann til industriområdet, hvor det også skal legges en del nye avløpsledninger. Osterøy kommune skal legge ny vannledning fra Fotlandsvåg til Tysse for å få drikkevann med godkjent kvalitet på Tysse. Samtidig skal det sikres brannvann til industriområdet, hvor det også skal legges en del nye avløpsledninger.

Det ble nødvendig å bygge en trykkøknings-stasjon for å løfte vannet til et nytt høydebasseng på Kleppsskaret, samt bygge en hydrofórstasjon for forsyning til et område som ligger høyere enn bassenget. Stasjonen skal plasseres i ventilkammer ved høydebassenget.

Det skal legges vannledning fra eksisterende offentlig vannledning på Fotlandsvåg ved Hanstveittjønna til Tysse. Som ledningsmateriale er det valgt DN160 PE100 SDR11, med DN200 PE10 på en strekning ved Tysse og DN250 PE100 mot industriområdet på Tysse.

Ved Fotlandsvår kobles nytt anlegg til eksisterende vannverkskum går gjennom Hanstveittjønna mot fylkesveg Fv567. Her forsetter vannledning lang fylkesveg mot Berneskrysset. På deler av denne strekningen legges det spillvannsledning parallelt med vannledning. Fra Berneskrysset  følger vann- og spillvannsledning vestsiden av Fv567 ca. 150 m for ledninger krysser Fv567.

Fra vegkryssing går nå vann- og spillvannsledning over landbruksland i grøft og delvis i borehull gjennom fjell ved Byrkjeland. På denne strekningen bygges det et trykkøkningsanlegg for å forsyne høydebasseng på Kleppsskaret.

Fra Byrkjeland går ledningstrase langs Fv567, delvis i vegkant og delvis i egen trase ett stykke fra veg.

På Kleppsskaret bygges det et høydebasseng på ca. 200 m3 og et trykkøkningsanlegg for lokal vannforsyning.

Fra Kleppsskaret går vannledningen mot Kleppsvatnet, delvis i grøft og delvis i myr. Ledningen legges som sjøledning gjennom myr. Lengde ca. 1100 m. Gjennom Kleppsvatnet legges sjøledning ca. 1500 m.

Nord for Kleppsvatnet deler ledningen seg; en ledning DN200 går mot nytt høydebasseng ved Raudberget og en DN250 mot industriområdet. Høydebassenget på Raudberget forsyner Tysse og industriområdet. Fra høydebassenget går vannledningen DN160 via et ca 400 m langt borhull til Tysse hvor det knyttes til eksisterende kommunale vannledning, totalt ca. 500 m.

Osterøy kommune ønsker å sanere de eksisterende kloakk-løsningene på strekningen Fotlandsvåg - Kleppsskaret og føre spillvannet til felles renseanlegg og utslipp, pluss legge til rette for kloakkløsning for fremtidig utbygging av ca 25 boliger. Det er derfor lagt spillvannsledning i samme trase som vannledning på strekningen, i grøft og i borhull.
 

Tysse vassverk, vannforsyning fra Fotlandsvåg til Tysse, ca, 6 km vannledning og  2,1 km spillvannsledning med fellestrase  hvorav 900 m borhull og 1600 m vannledning i innsjø/vann og 2 stk høydebasseng og ett trykkøkningsanlegg.

Prosjektets omfang med følgende hovedelement:

Prosjektering av ca. 5,7 km vannledning, DN160, DN200 og DN250 og 1,7 km avløpsledning PN160 PVC i grøft og DN180 PE i borhull,

Ca. 1000 m borhull for vann- og spillvannsledninger

Ca. 1700 m sjøledning

2 stk trykkøkningsanlegg

2 høydebasseng på 200 m3 med ventilkammer

På deler av strekninga skal det prosjekteres

Utarbeide anbudsdokument