01

Evaluering av klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer

Prosjektkategori

Evaluering, klimatilpasning, offentlig forvaltning

Lokasjon

Oslo, Norge

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak dokumentert resultater og oppsummert arbeidet i klimatilpasningsnettverket under Framtidens byer. Evalueringen skisserer også vegen videre.

Evalueringen er basert på litteraturstudier og en spørreundersøkelse blant kommunenes representanter i nettverket, samt intervjuer av fag-koordinatorer og ressurspersoner i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Klimatilpasningsnettverket med klimatilpasning på dagsorden 

Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at klimatilpasningsnettverket er en god arbeidsmetode for å sette klimatilpasning på dagsorden. Da arbeidet med klimatilpasning i Framtidens byer startet, var det viktigste å finne gode metoder og arbeids­­former. En viktig lærdom i dette arbeidet var å ta utgangspunkt i eksisterende kompetanse og metoder i planleggingen, basert på Plan- og bygningsloven. Samtidig var det ønskelig å utvikle konkrete verktøy for å forebygge og håndtere mer ekstreme varianter av vær. Arbeidet forstås best som en prosess der klima­tilpasningsnettverket er en god start på arbeidet med klimatilpasning i kommunen, samtidig som det er en kontinuerlig prosess der mye arbeid gjenstår.

Faglig arena for kunnskapsoppbygging

Det mest sentrale for kommunene er nettverket som en faglig arena for kunnskaps­opp­bygning. Nettverket har stimulert til et godt samarbeid mellom stat og kommune, hvilket er svært viktig i metodeutviklingen. Kommunene har jobbet på tvers og fått god kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Deres direkte engasjement i nett­verket er viktig. NVE har et viktig fagansvar på deler av de områdene nettverket har jobbet med. NVE mener at kommunene i nettverket er langt fremme faglig.

I samarbeidsavtalene for Framtidens byer er det vektlagt at det direkte nettverket mellom kommune og staten utvikles i samarbeid med aktører som næringsliv, regionale myndigheter, befolkning og organisasjoner. Nettverket har bidratt til en god relasjon og et godt samarbeid mellom staten og de aktuelle kommunene; det er ikke prioritert samhandling med de andre aktørene på samme måte. Kontaktpersonene i kommunene oppfatter ikke slikt samarbeid som viktig i denne sammenhengen

Kommunene referer til sine kontaktpersoner i nettverket og deres svar.