01

Utredning av tiltak for å styrke jordvernet

Lokasjon

Oslo, Norge

Tidsrom

2014-2015

Om prosjektet

Asplan Viak har identifisert og vurdert tiltak og konsekvenser for å styrke jordvernet. Utredningen inngår i grunnlaget for en jordvernstrategi som skal fremmes for Stortinget i løpet av 2015. Vi anbefaler transformasjon/fortetting og høy arealutnyttelse.

Arealdisponeringen i landet fastsettes hovedsakelig gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Alle planene vedtas politisk, og innenfor lovens rammer er det rom for et ganske fritt skjønn. Hvor tungt jordvernet skal vektes i planavveininger er et politisk valg. Asplan Viaks utredning er konsentrert om prosessuelle virkemidler og tiltak i forvaltningen. Basert på erfaringer fra prosjektet, mener vi at aktuelle tiltak for å styrke jordvernet må rettes mot mekanismer som unngår omdisponering og nedbygging av verdifulle jordbruksarealer. Vi har sett grundig på mekanismene som fører til omdisponering. I rapporteringen fra kommune til stat (KOSTRA), er tallene usikre (Statens landbruksforvaltning 2014), men trenden indikerer følgende hovedutfordringer:

  • 20 kommuner i pressområder står for ca. 1/3 av omdisponeringen.

  • Bolig og samferdselsanlegg står for ca. 2/3 av samlet omdisponering.

  • Spredt utbygging i LNF(R)-områder står for ca. 1/3 av omdisponering til boliger. 

Dette tilsier at oppmerksomheten konsentreres om hvordan boligbyggingen foregår i pressområder. Asplan Viak anbefaler at det utvikles tiltak som får kommuner og utbyggere til å prioritere transformasjon/fortetting og høy arealutnyttelse.

Videre vil tiltak rettet mot samferdselsutbygging være aktuelle. I denne sammenheng er det et poeng at valg av utbyggingsmønster/-strategi påvirker transportbehovet. Utenfor pressområdene vil det være aktuelt at tiltak rettes mot det store omfanget av spredt utbygging – både bruken av jordlovens § 9 og dispensasjonsbestemmelsene i Plan og bygningsloven.

Urbanet