Foto: Svein Stoveland / Asplan Viak
Foto: Svein Stoveland / Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Odderøya renseanlegg i Kristiansand

Prosjektkategori

Avløpsrenseanlegg

Lokasjon

Kristiansand

Tidsrom

2014 - 2017

Om prosjektet

Odderøya renseanlegg skal utvides og bygges om for å tilfredstille sekundærrensekravet. Asplan Viak står for prosjektering av prosess, VVS, VA og bygg.

Kristiansand kommune har siden 1993 hatt 3 større avløpsrenseanlegg (Korsviksfjorden, Bredalsholmen og Odderøya). I desember 2005 ble Forurensningsforskriften revidert slik at den fikk en egen del for avløp. I forskriften stilles det generelle krav til rensing ut fra geografi og størrelse på utslippet. Ut fra disse kravene var ikke lenger de tre renseanleggene i Kristiansand tilfredstillende. I tillegg til fjerning av fosfor, skal det fjernes organisk stoff (sekundærrensekravet). Det var ikke mulig å tilfredstille det nye rensekravet med eksisterende anlegg.

Asplan Viak har vurdert alternative løsninger for å tilfredstille sekundærrensekravet totalt sett i Kristiansand. Det ble besluttet å legge ned de 2 andre renseanleggene og samle alt på Odderøya renseanlegg. Asplan Viak har utarbeidet forprosjekt, og detaljprosjektert prosessutstyr, VVS, bygg og VA. Renseanlegget er prosjektert i 3D, det var essensielt for å få en god koordinering mellom fagene og med samarbeidspartnere.

Odderøya renseanlegg ligger i fjell sør for Kristiansand sentrum, og blir dimensjonert for en forventet befolkning på 140 000 i Kristiansand og Vennesla i 2050. Eksisterende renseanlegg er et kjemisk fellingsanlegg med sedimentering for fjerning av fosfor. Det nye anlegget blir utvidet med et biologisk rensetrinn for fjerning av organisk stoff. Det blir bygget nye sedimenteringsbasseng i tillegg til de eksisterende for å øke kapasiteten. Slambehandlingen utvides med fortykkermaskiner, slamsil, nye slamlager og overgang til termofil drift for utråtningstanker. Biogassen som blir produsert fra utråtningstankene skal brukes til oppvarmingsbehov og kraftproduksjon.

 

Kostnadskalkylen for utvidelsen av Odderøya renseanlegg er satt til ca. 450 mill. NOK.