Foto: Bernt Olav Hilmo / Asplan Viak
Foto: Bernt Olav Hilmo / Asplan Viak

01

Grunnvann til Orkdal vannverk

Prosjektkategori

Utbygging av vannverk

Tidsrom

2008-2016?

Om prosjektet

Grunnvannsforekomster er normalt godt beskyttede kilder med god og stabil kvalitet. Enkel vannbehandling og kort avstand til ledningsnettet, kan gjøre forsyning med grunnvann langt rimeligere enn med overflatevann. Asplan Viak utfører en omfattende undersøkelse for Oppdal kommune.

Første fase av prosjektet besto av grunnvannsundersøkelser i til sammen 7 områder i Orkdal. Undersøkelsene omfattet kartlegging av potensielle grunnvannsforekomster med geofysiske målinger (georadar) og undersøkelsesboringer for prøvetaking av sedimenter og grunnvann. Med bakgrunn i disse undersøkelsene ble det i 2008-2011 boret 6 fullskala brønner for prøvepumping på Doroøya ved Gagnåsvatnet. (Bilde) Brønnene er 15-22 m dype og boret i en breelvavsetningen vesentlig bestående av sand. Prøvepumpingen viste meget god vannkvalitet med noe knapp kapasitet i forhold til framtidig vannbehov på 100 l/s. For å øke kapasiteten, ble det bygd et basseng for infiltrasjon av overflatevann. Grunnvannsanlegget ble tatt i bruk i desember 2013. Kapasiteten på brønnene har variert mellom 50 og 70 l/s, noe som fortsatt er litt knapt i forhold til maksimalt forbruk.

For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet i vannforsyningen og samtidig fase ut eksisterende overflatevannkilde, ble det i samråd med kommunen bestemt å undersøke mulighetene for etablering av ytterligere ett grunnvannsanlegg. Kommunen ønsket en plassering nede i Orkdalen for tilkobling i andre enden av hovedvannledningen. Grunnvannsundersøkelsene viste gode forhold for uttak av store mengder grunnvann i 10-13 m dype elveavsetninger av sand og grus ved Steinshaugen, og det ble etablert 3 produksjonsbrønner for prøvepumping. Resultatet dokumenterte god vannkvalitet og en samlet kapasitet på over 60 l/s. Kommunen har vedtok utbygging, og Asplan Viak er i ferd med å gjennomføre et forprosjekt for planlegging av vannbehandlingsanlegg (lufting, UV og nødklor), vannledninger for tilknytning til hovedvannledning og nytt høydebasseng.

For begge grunnvannsanleggene har Asplan Viak i bidratt med søknad om konsesjon for grunnvannsuttak i henhold til Vannressursloven, utarbeidelse av klausuleringsplaner og rådgivning ved grunneieravtaler.