01

KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo

Prosjektkategori

KVU, jernbane

Lokasjon

Ski og Ås

Tidsrom

2013-2015

Om prosjektet

Når Inter City-systemet er utbygd i tråd med planene for Follobanen og opprustning/utvidelser av togtilbudet på Vestre linje, vil det oppstå kapasitetsproblemer på deler av Østre linje. Asplan Viak vurderer de langsiktige konsekvensene i en KVU.

På et tidspunkt, antatt 2026,vil det ikke være kapasitet til å avvikle tog fra Østre linje gjennom nye Ski stasjon og videre via Follobanen mot Oslo. Dette forringer kollektivtilbudet for Indre Østfold, noe som har medført store innsigelser. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har Asplan Viak utarbeidet en konseptvalgutredning som vurderer alternative løsninger for de berørte kommunene.

Tog til/fra Østre linje skal benytte Follobanen når den nye banen åpner for trafikk. Det vil være tilstrekkelig kapasitet på Ski stasjon til å håndtere den økte trafikken som er stipulert. På lengre sikt, når en mer omfattende utbygging av Østfoldbanens Vestre linje er gjennomført og antall tog som passerer over Ski stasjon øker ytterligere, kan den eksisterende innføringen av Østre linje til Ski stasjon medføre kapasitetsutfordringer hvis togene skal benytte Follobanen. Samferdselsdepartementet ga våren 2013 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere hvordan langsiktige kapasitetsutfordringer kan håndteres for å gi en effektiv avvikling av togtrafikken fra Østre linje.

Asplan Viak gjennomførte først en omfattende analyse av behov, mål og krav. Det ble arrangert et verksted som endte opp med 9 ulike løsningskonsept. En silingsprosess reduserte antall realistiske konsept til 4. De ble underkastet en omfattende konseptanalyse med uttegning av løsninger, kostnadsestimat, samfunnsøkonomiske beregninger, utredning av ikke prissatte konsekvenser og en gjennomgang av måloppnåelse i forhold til behov, mål og krav. Jernbaneverket foretar endelig anbefaling av konsept.